Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågorna är prioriterade för oss på Setra. Investeringar i skalskydd, utbildning och friskvårdssatsningar är några viktiga delar i vårt arbete för att skapa en riktigt bra och säker arbetsmiljö.

Setras nollvision

Setra har en nollvision för arbetsolyckor. Att ingen ska behöva skada sig på sin arbetsplats är en självklarhet. En god säkerhetskultur, som baseras på kunskap, är en viktig förutsättning för att minska antalet olycksfall. Vi har satt ett delmål på vägen mot en nollvision som innebär att antalet arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro per 100 årsanställda ska understiga 1,0 för år 2020. För 2019 var detta tal 3,6.

Halka, kläm- och skärincidenter samt fallande och flygande föremål är de vanligaste orsakerna till arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro.

Arbetsmiljöansvaret i organisationen

I Setra är vd:s arbetsmiljöansvar delegerat till de lokala platscheferna. Varje anläggning har skyddsombud och en egen skyddskommittee som leds av platschefen.

I syfte att stötta det lokala arbetsmiljöarbetet har företaget bildat ett koncerngemensamt arbetsmiljöråd som leds av Setras miljöchef. I rådet som huvudsakligen arbetar med kommunikation, utbildning och erfarenhetsutbyte kring säkerhetsfrågor ingår skyddsombud, produktionspersonal samt Setras HR-avdelning. Vi har även ett ledningssystem för arbetsmiljö.

Varje enhet sätter mål för arbetsmiljöarbetet och instruktioner tas fram för riskfyllda moment. Varje år genomförs interna revisioner där nya lagar och andra nyheter diskuteras.

Vi investerar i säkerhet

Samtliga av Setras enheters såglinjer och justerverk är försedda med skalskydd, det vill säga grindar och beröringsskydd som slår av strömmen om någon kommer för nära maskinerna.

Genom SIA, sågverksbranschens gemensamma system för arbetsskaderapportering, registrerar sågverken och förädlingsenheterna löpande arbetsolyckor och tillbud som inträffar. Att identifiera och förebygga risker är centralt i ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vi satsar på utbildning

Utbildning och kommunikation om risker och möjligheter är viktigt i vårt arbete för att utveckla en god säkerhetskultur. Alla entreprenörer som utför arbete på Setras anläggningar ska ha genomfört säkerhetsutbildningen SSG Entré. Setra har också vidareutvecklat sitt interna utbildningskoncept, där SSG:s säkerhetskörkort utgör basen.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?