Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Fördelar med KL-trä

KL-trä tar allt större plats i svenskt byggande. Den massiva träskivans smarta konstruktion med korsvis lagda och limmade lameller gör den både formstark och stabil. Dessutom får byggmaterialet en hög bärighet i förhållande till sin egen vikt.

I dag används KL-trä främst i bärande delar i stommar till flervåningshus, skolor, hallar, industrilokaler och specialobjekt, men flexibiliteten och de goda byggegenskaperna öppnar upp för en rad olika användningsområden. 


Fördelarna med KL-trä:

  • Tvärstyvt och tåligt i förhållande till sin låga vikt
  • Kan levereras i stora spännvidder
  • Möjliggör ett effektivt och snabbt montage
  • Kan bearbetas med traditionella handverktyg
  • Har stor lastbärande och stabiliserande kapacitet
  • Har goda byggnadsfysikaliska egenskaper såsom ljud och brandavskiljning
  • Bidrar till ett jämnare och bättre inomhusklimat

Modernt byggande

En av de stora fördelarna vid tillverkning av KL-trä är att konstruktionsritningarna kan tas direkt in i produktionen där modern CNC-teknik skapar exakt tillskurna byggdelar som passar perfekt ihop. KL-trä kan också användas tillsammans med andra material vilket gör att konstruktionen kan optimeras.

Kom på besök i vår högteknologiska  KL-träfabrik >>


Fördelar hållbarhet

Argumenten kring hållbarhet väger också tungt för KL-trä. Materialet tillverkas av en förnybar resurs som hela tiden växer och ingår i naturens kretslopp.

Det har låg klimatpåverkan både i framställning och användning och fungerar som kolsänka under hela sin livstid. Att bygga i trä bidrar dessutom till en trivsam arbets- och boendemiljö. 


Livscykelanalys
För att beräkna en produkts klimatpåverkan över tid kan man göra en livscykelanalys, LCA. På så sätt kan man beräkna en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel, det vill säga från framställning av råvaran, tillverkning av produkten, transporter och användning till nedmontering och återvinning.

Råvaruförsörjning
Råvaran till KL-träelementen är gran och tall. Virket kommer från ansvarsfullt brukade skogar, vanligtvis inom en radie på cirka 10 mil från våra sågverk. Råvaran är certifierad enligt FSC eller PEFC utifrån kundens önskemål.

Produktion
Timmerråvaran levereras till sågverken där den sågas, torkas och kvalitetssorteras innan den transporteras till vår KL-träfabrik i Långshyttan för vidareförädling. De bioprodukter som genereras vid sågverken är betydelsefulla råvaror som används vid pappers- och massaframställning eller för energiproduktion. Inget går till spillo.

Transporter
De färdiga KL-träelementen transporteras till byggarbetsplatsen med bil. En fördel med KL-träets låga vikt är att materialet ger upphov till färre och lättare transporter jämfört med hus byggda i lösvirke, betong eller stål.

Konstruktion
KL-träskrivor tillverkas med hög precision efter ritningar och uttag görs för t ex fönster och dörrar som fräses ut i CNC-maskiner redan i fabriken.

Kortare byggtider
Att bygga med KL-trä innebär kortare byggtider och mindre spill jämfört med att bygga i lösvirke eller betong. Delarna kan monteras och sammanfogas med enkla metoder, spik eller skruv. För mer komplicerade konstruktioner finns andra infästningsmetoder. Och mindre anpassningar av KL-träelementen kan göras direkt på byggarbetsplatsen.

Brandsäkerhet
Sedan mitten av 1990-talet har man gått över från material- till funktionskrav i brandföreskrifterna. Det betyder att träkonstruktioner nu kan dimensioneras brandtekniskt med nya beräkningsmodeller. Eftersom rätt använt trä är minst lika brandsäkert som andra byggmaterial, har trästommar blivit ett konkurrenskraftigt alternativ även för flervåningshus.

Klimatsmart
En stor klimatfördel med trä är att det binder koldioxid. Beräkningar visar att förädlat trä binder motsvarande 800 kilo koldioxid per kubikmeter. Samtidigt är koldioxidutsläppen i ett livscykelperspektiv från plantering fram till leverans till en kund i Sverige i genomsnitt bara 5-10 procent av den inbundna mängden.

Från Setras sida ser vi tillverkningen och försäljningen av KL-trä som ett viktigt tillskott i arbetet med att minska både vår egen och samhällets negativa klimatpåverkan.

Ljud
Ljud sprider sig olika beroende på vilka material en byggnad är tillverkad av. Därför är det viktigt att anpassa konstruktionen för att uppfyller akustikkraven. För vissa verksamheter kan det krävas tilläggsisolering av trästommen.

Inomhusklimat
Det finns belägg för att vi mår bättre av att omge oss med trä. Bortsett från att det är ett levande material som är estetiskt tilltalande och berör våra sinnen, bidrar trä till att hålla luftfuktigheten på en behaglig nivå och till att minska energiförbrukningen.

Forskare har tittat på materialets taktila aspekter och funnit att trä anses behagligt att ta i och att gå på och att vi upplever en träyta som varmare än motsvarande yta i andra material.

Nedmontering och återvinning
En träbyggnad fortsätter att binda koldioxid under hela sin livstid. I byggnadens slutskede kan KL-träelementen monteras ned och återanvändas i nya konstruktioner, eller omvandlas till energi genom förbränning och ersätta fossila bränslen.