Hållbarhet

"Vår vision är en hållbar värld. Hållbarhet innebär att vi i hela vår värdekedja verkar för ett ansvarsfullt företagande som främjar mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor, miljöhänsyn och anti-korruption."

- ur Setras hållbarhetspolicy

En hållbar verksamhet

Trä är ett hållbart och klimatsmart material. Setras verksamhet utgår från tillgången till skogens förnybara råvara, vilket långsiktigt ställer höga krav på ett ansvarsfullt skogsbruk. Ett hållbart företagande genom hela produktionskedjan är också en förutsättning för att bibehålla kunders och andra intressenters förtroende.
För Setra har hållbarhetsfrågorna hög prioritet. Det övergripande målet är att alla medarbetare ska ha kunskap och förståelse för hur de i sin yrkesroll kan bidra till en hållbar verksamhet.

Miljöledningssystemet certifierat enligt ISO14001

Det är ute på produktionsenheterna som det faktiska miljö- och arbetsmiljöarbetet sker. Setras miljöledningssystem används som verktyg för att leda, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten. Setra är certifierat enligt ISO14001, vilket ger ett bra ramverk för systematiskt förbättringsarbete. De miljö- och arbetsmiljöfrågor som i dagsläget bedöms som viktigast sätter agendan för utvecklingsarbetet. För att mäta miljöprestanda utgår Setra från ett antal branschgemensamma nyckeltal som följs upp på halvårsbasis. Arbetsmiljöfrågorna är viktiga inom Setra och att skapa en säker och utvecklande arbetsmiljö är prioriterat. Satsningar för att förhindra arbetsplatsolyckor och öka trivseln görs kontinuerligt.

Riktlinjer för etiska affärer

År 2013 införde Setra två nya etikpolicys: riktlinjer för gåvor, förmåner och extern representation, samt policy för efterlevnad av konkurrenslagstiftningen. Under året genomfördes en utbildning i etikfrågor för koncernledning och platschefer. 

Samhällsengagemang

Som viktig arbetsgivare på mindre orter engagerar sig Setras enheter ofta lokalt i olika frågor. Det kan handla om att stötta det lokala idrottslaget eller om att bjuda in ortsbefolkningen till öppet hus.

Under 2016 inleddes ett samarbete med arkitekturutbildningen på KTH i Stockholm. Syftet är att verka för ett ökat träbyggande och hämta inspiration från nästa generations arkitekter.

Hösten 2013 fyllde Setra 10 år och i samband med det inleddes ett samarbete med SOS Barnbyar. Setra stödjer en barnby i Kina och har tidigare stött byggandet av en ny barnby i Vietnam, länder som är relavtivt nya och växande marknader för Setra. Samarbetet syftar till att skapa engagemang bland Setras medarbetare.

Mer om hållbarhet

Charlotte

Thedéen

Hållbarhetsdirektör

tel: +4687050322

mobil: +46703445429

E-post

Besöksadress:

Gårdsvägen 18
Solna


Postadress:

Setra Group

Box 3027

16903

Solna