Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Produktion

Vi jobbar med en fantastisk, hållbar råvara och vill använda varje stock optimalt. Samtidigt fokuserar vi på att minska vår energiförbrukning och totala miljöpåverkan.

Setras sågverk och förädlingsenheter är certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO 14001. Energieffektivisering, buller och resurseffektivitet är prioriterade miljöfrågor på våra enheter.

Vi använder förnybar energi

Setras verksamhet drivs nästan uteslutande med förnybara energikällor. 96 procent av all energi vi förbrukade 2022 var förnybar. 

Bioenergi från egna pannor eller fjärrvärme står för cirka 75 procent av vår energiförbrukning. Bark och spån från den egna produktionen eldas i biopannor och värmen används i virkestorkarna.

Setra köper endast in miljömärkt el producerad med vattenkraft, vindkraft och bioenergi.

Hela stocken tas tillvara

Att ta till vara på hela timmerstocken och omvandla så stor del som möjligt till långlivade produkter är en självklarhet på Setra. Det är viktigt både ur lönsamhets- och hållbarhetsperspektiv.

Vi strävar efter ett högt sågutbyte, det vill säga en hög volym sågad vara i förhållande till volymen av inkommande timmerråvara. Sågutbytet påverkas av stockens dimension, sågteknik och hur man väljer att såga stocken till brädor och plank utifrån slutprodukternas ekonomiska värde och kundernas efterfrågan.

Ungefär hälften av varje stock blir sågade varor i form av plankor och brädor. Resten blir bioprodukter som cellulosaflis och biobränsle. Kvaliteten på bioprodukterna är viktig; de är en betydelsefull råvara eller bränsle i kundernas processer.

Även vid vidareförädlingen strävar vi efter att använda råvaran optimalt. Till exempel tillverkar vi korslimmat trä utifrån flexibla breddmått, vilket minmerar mängden spill.

Vi arbetar för att minska buller

Störande buller är alltid en prioriterad fråga vid nyinvesteringar och förändringar i verksamheten. Genom bullerberäkningar går det att bedöma hur den nya verksamheten påverkar närboende och hur anläggningen kan utformas för att undvika onödiga störningar. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?