Års- och hållbarhetsredovisning

Setra års- och hållbarhetsredovisning.

Läs och ladda ner här

Hållbarhet

Vår vision är att göra affärer som fler än vi tjänar på - kunderna, samhället och naturen. När en verksamhet är lönsam för alla kallar vi det för Grönsamhet.  

Vi vill vara grönsamma.

En hållbar verksamhet

Trä är ett hållbart och klimatsmart material. Setras verksamhet utgår från tillgången till skogens förnybara råvara, vilket långsiktigt ställer höga krav på ett ansvarsfullt skogsbruk.

Ett hållbart företagande genom hela produktionskedjan är också en förutsättning för att bibehålla kunders och andra intressenters förtroende.

Setras ambition är att hållbarhet ska genomsyra allt vi gör. Våra värderingar; engagemang, nytänkande och ansvar, ska vara vägledande för hållbara beslut och etiskt agerande i det dagliga arbetet.

Vi har fyra strategiska målsättningar på hållbarhetsområdet:

  • God hälsa och hög säkerhet - nollvision för arbetsplatsolyckor och delmål för 2025 om avsevärd minskning av allvarliga olyckor. Frisknärvaron bland medarbetarna ska vara 95 procent.
  • Klimatneutral verksamhet 2030 (undantaget utlandstransporter) och på väg mot fossilfrihet inom vår egen produktion.
  • Öka förädlingsgraden och värdet av våra produkter.
  • Vara en attraktiv arbetsgivare som uthålligt utvecklar den interna kompetensen.

Varje enhet beslutar även om lokala hållbarhetsmål.

 

Setras bidrag till de globala målen för hållbar utveckling

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Setra stödjer FN:s arbete med de globala målen och vi arbetar aktivt med de mål där vi har störst påverkan och möjligheter.

Vårt arbete med Agenda 2030 grundar sig i en relevans- och väsentlighetsanalys. Vi har gjort en genomgång av alla 17 mål och 169 delmål för att kartlägga de delmål som är mest relevanta för vår verksamhet och på vilket sätt.

Arbetet med de globala målen är väl integrerat med vår vision och affärsstrategi. 

Här beskrivs vårt arbete med de globala målen, vårt bidrag men också utmaningar där vi har möjlighet att påverka >


globala-malen-ikoner.pngHur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?