KL-trä / CLT

Hos oss på Setra får du en trygg partner för ditt byggprojekt. Vi projekterar, producerar, och levererar enligt dina önskemål.

KL-trä / CLT

Setra är en personlig stomleverantör med stor vana av att hantera komplexa projekt och erbjuder anpassade lösningar för dig som företagskund. Behöver du rådgivning om vilket material som passar bäst, ger minst klimatpåverkan eller är mest kostnadseffektivt?

Vi kan trä

Vid vårt träindustricenter i Långshyttan har vi samlat experter och träkunniga med lång erfarenhet och mycket kunskap. Vi är en personlig leverantör som bidrar med erfarenhet och inspiration inom projektering och konstruktionslösningar och självklart logistik och transport för att ditt projekt ska gå så smidigt som möjligt. Vi producerar med respekt för råvaran med den senaste tekniken i vår moderna fabrik och monterar på plats om du vill. Vi har jobbat med trä i över 50 år. Med oss kan du känna dig trygg i varje steg.

På Setra sätter vi en ära i att vara snabba och personliga. Som kund kommer du märka att vi bryr oss och vill lära känna dig. Vi ser gärna att vi tillsammans odlar vår relation länge och att vara pålitlig är viktigt för oss.  

Kontakta oss så berättar vi mer  >

 

Vi är med dig från tanke till taklagsfest

I ett byggprojekt är varje steg i processen lika viktigt. Från förfrågan till leverans har du som kund ett projektteam med dig hela vägen. Behöver du hjälp med konstruktion hjälper våra konstruktörer dig med underlag.

Tillsammans säkerställer vi de projektspecifika funktionskraven och optimerar leveransen utifrån projektets förutsättningar. Vi paket- och lastplanerar för att underlätta montage på plats. Vi lägger stor vikt vid att alla detaljer blir rätt eftersom det kan göra stor skillnad i slutänden.

När du köper KL-trä från Setra får du:

  • Ett klimatsmart alternativ som är ett komplement till stål och betong 
  • Råvara från ansvarsfullt brukade och närbelägna skogar
  • Certifierat virke
  • Möjlighet till konstruktionshjälp
  • Ett projektteam som är med dig genom hela processen 
  • Optimerad tillverkning för att minska spill 
  • Kundanpassade byggelement med mycket hög precision 
  • Paket- och lastplanering 
  • Fossilfria transporter och endast två timmar från Stockholm och Mälardalen 

På Setra är vi grönsamma

KL-trä är ett förnybart byggmaterial som bidrar till att minska byggbranschens koldioxidutsläpp. Med en energisnål produktion, effektiva transporter samt snabbt montage blir KL-trä ett klimatsmart val och kan bidra till att du når ambitiösa hållbarhetsmål. Som kund kan du vara säker på att dina produkter har kontrollerats och är spårbara från skogen till färdig produkt.

Vi vill göra affärer som fler än vi tjänar på - kunderna, samhället och naturen. När en affär är lönsam för alla kallar vi det för Grönsamhet. Vi vill vara grönsamma.

 

Kontakta oss så berättar vi mer >

Frågor och svar om KL-trä

Det här är KL-trä

KL-trä betyder korslimmat trä eller CLT - Cross Laminated Timber. Ett förnybart och starkt byggmaterial som passar för konstruktioner med höga krav på bärighet och hållfasthet samtidigt som det är brandmotståndigt och förhållandevis lätt.

KL-trä är skivor av hyvlat virke som fingerskarvats och limmats ihop till lameller som läggs korsvis i skikt och blir till en massiv KL-träskiva. Korslimmat trä ger ett starkt och styvt byggelement med hög formstabilitet. Setra tillverkar KL-träskivor med flexibla breddmått vilket minimerar spill och gör processen mer hållbar.

Både KL-trä och limträ består av hyvlat virke som fingerskarvats och limmats ihop till lameller. Hyvlat virke limmas ihop till lameller sedan kantlimmas till paneler som i sin tur limmas ihop för att bygga KL-träskivor/element. För limträ används lamellerna för att bygga små till stora pelare och balkar.

Setra tillverkar KL-träskivor med flexibla breddmått vilket minimerar spill och gör processen mer hållbar vilket bidrar till att minska byggprojektets klimatpåverkan. KL-trä har många hållbarhetsfördelar jämfört med andra material exempelvis betong och stål. KL-trä funkar för konstruktioner med krav på hög bärighet och hållfasthet, samtidigt som det är brandmotståndigt.

Den relativt låga vikten ger låga transport- och montagekostnader. Monteringen går snabbt och och du kan använda handverktyg. Dessutom är det torrt, rent och tyst att bygga med KL-träelement.

KL-trä används med fördel som stommaterial till olika typer av nybyggnationer till byggnader och påbyggnader. Men också tillsammans med andra material i hybridstommar. Det funkar för byggnader med krav på hög bärighet och hållfasthet, samtidigt som det är brandmotståndigt.

KL-trä används bland annat som bärande delar i stommar till flervåningshus, skolor, hallar, industrilokaler och specialobjekt.

KL-trä väger relativt lite jämfört med andra material som stål och betong. Motsvarande byggelement i betong väger ca fem gånger mer. KL-trä funkar för konstruktioner med krav på hög bärighet och hållfasthet, samtidigt som det är lätt. Den låga vikten bidrar till färre transporter och lägre transportkostnader jämfört motsvarande byggsystem i framför allt betong.

KL-trä står för korslimmat trä. Det är skivor av hyvlat virke som fingerskarvats och limmas ihop till lameller som sedan kantlimmas till paneler som i sin tur limmas korsvis i skikt och blir till en massiv KL-träskiva. Korslimmat trä ger ett starkt och styvt byggelement med hög formstabilitet.

KL-trä är skivor av hyvlat virke som fingerskarvats och limmats ihop till lameller som sedan kantlimmas till paneler som i sin tur limmas korsvis i skikt och blir till en massiv KL-träskiva. Korslimmat trä ger ett starkt, styvt och lätt byggelement med hög formstabilitet. Setra tillverkar KL-träskivor med flexibla breddmått vilket minimerar spill och gör processen mer hållbar.

De största skivorna är 3,5 x 20 meter. KL-träskivorna bearbetas sedan till mindre element. Med hjälp av modern CNC-teknik får man exakt tillskurna byggdelar som passar perfekt ihop.

Bygga med KL-trä

Med den massiva trästommen och vanligt använda beklädnadsmaterial har KL-trä en god brandsäkerhet. KL-träskivor har bra motstånd mot brand eftersom konstruktionen är tät. I händelse av brand förkolnar ytan hos den korslimmade träskivan med ett skyddande skikt som har bibehållen bärighet.

En bjälklagsplatta av KL-trä kan kompletteras med till exempel gipsskivor eller nedpendlat undertak och/eller övergolv för att uppnå olika brandkrav.

Att bo i ett hus av trä är behagligt och trivsamt. För att uppnå god ljudisolering projekteras bjälklag och väggar med kompletterande skikt. En bjälklagsplatta av KL-trä kompletteras med till exempel gipsskivor, undertak och/eller övergolv. Det är också viktigt att man projekterar anslutningar mellan olika byggdelar och genomföringar genom KL-trät med omsorg.

KL-trä kan användas till en mängd olika byggnader bland annat flervåningshus, skolor, äldreboenden, kontor och butiker. En massiv KL-träskiva har en hög bärförmåga och styvhet och skivorna lämpar sig väl för stomstabilisering. Viktigt att man väljer rätt material till stommen i ett tidigt stadie för smidig process.

KL-trä lämpar sig också för påbyggnader och förtätningar eftersom det har låg vikt relativt andra byggmaterial. Dessutom har KL-trä många hållbarhetsfördelar jämfört med andra byggmaterial.

Produktionstiden är betydligt kortare med KL-trä jämfört med andra byggmaterial. En stomme i KL-trä kan prefabricerats i fabriken så att KL-träskivorna kan lyftas på plats och monteras enkelt och snabbt efter leverans till byggarbetsplatsen. Den låga egenvikten är också en fördel vid monteringen och vid transport.

Planering och byggnation av högre hus i KL-trä görs runtom i världen. Det byggs bostadshus, kontor, hallar och offentliga byggnader varav de högsta är upp till 24 våningar höga. I Sverige finns trähuset Kajstaden på 9 våningar i Västerås. Skellefteå finns en 19 våningar och cirka 72 meter hög träbyggnad.

Andra höga träbyggnader i världen är Mjostornet i Brumunddal, Norge, med 18 våningar och 85,4 meter och i Kanada och Japan planeras det för att bygga trähus på minst 40 våningar. Det går att bygga riktigt höga hus i trä och utveckling inom träbyggande sker ständigt. Dessutom är Sveriges högst belägna byggnad, säkerhetsstugan på Kebnekaise byggd i KL-trä.

Produkter och tjänster

Vi är en personlig stomleverantör av KL-träprojekt där även limträbalkar till stomkonstruktionen ingår. Vi tar ansvar för kvalitet, leveranssäkerhet och hållbarhet. Våra kunder får en dedikerad kundkontakt som hjälper dig i alla delar av projektet.

Om du som kund vill ha en leverantör för hela ditt projekt, där KL-träet och limträt är från Sverige, ha en personlig kontakt och stöd genom hela processen samt bästa möjliga tekniska stöd ska du välja Setra.

Idag köps trävaror från Setra av kunder över stora delar av världen och för KL-trä är vi väletablerade i Skandinavien med möjlighet för export även till andra delar av världen. Kontakta oss så berättar vi mer.

Setra använder formalehydfri Polyuretanlim i produktionen av KL-trä.

KL-skivorna bearbetas enligt konstruktionsritningarna och dina önskemål. Till exempel kan vi i fabriken i Långshyttan fräsa ut för håltagning för fönster, dörrar, tekniska installationer, urtag för pelare, balkar och anslutningar för andra byggsystem samt trappor och övriga bearbetningar.

Setra kan leverera med hjälp av fossilfria expeditörer som går på HVO och RME. Transporterna anpassas till projektets storlek och komplexitet och sker i huvudsak med öppna trailers och emballerat material. Vi hjälper dig att hitta en balans mellan leveransoptimerad och montageoptimerad transport.

Grönsamhet och hållbarhet

Råvaran till KL-trätillverkningen kommer i huvudsak från Setras egna sågverk och har sitt ursprung i skogarna inom en radie av 13 mil.

All råvara som Setra köper in följer Setras råvarupolicy med krav på ansvarsfullt skogsbruk. Setra är certifierat mot FSC® och PEFC™. En FSC®/PEFC™-certifierad träprodukt innebär att den kommer från kontrollerat skogsbruk och kontrollerad avverkning där man tar hänsyn till biologisk mångfald och vattenresurser.

Setra Långshyttan är FSC®, PEFC™-certifierade samt ISO certifierade med avseende på kvalitet och miljö (ISO 9001 och 14001). Det finns en EPD.
Certifikat och deklarationer  >

En viktig del i en byggnads ekologiska hållbarhet är dess livslängd. Rätt använt trä har lång livslängd. För KL-trä anses den vid rätt underhåll vara minst hundra år. Det stärker också den ekonomiska hållbarheten hos materialet. När byggnaden gjort sitt kan materialet återanvändas, materialåtervinnas eller återvinnas som energi.

Trä är det enda förnyelsebara konstruktionsmaterialet och ett av de mest hållbara byggmaterialen. Det ingår i en resurskedja där koldioxid tas upp av trät och binds in, 800 kg koldioxid per kubikmeter sågad trävara. KL-trä är ett klimatsmart val eftersom tillverkningsprocessen är energisnål.

Med tanke på att 75 - 80 procent av utsläppen generellt sett sker under byggprocessen och endast 20 - 25 procent under byggnadens brukandeperiod så är det extra viktigt att man i processen från råvara till färdig byggnad beaktar klimatpåverkan och gör goda val.

Setras timmer kommer från ansvarfullt brukade skogar och vår förädling sker på ett resurseffektivt sätt. Rester som avkapade delar och spån som uppstår vid tillverkningen används som bränsle i vår egen panna men säljs också till externa kunder.

Det finns en EPD men ingen specifik LCA för KL-trä från Setra. Det finns en LCA på Setras limträ, vilken delvis likvärdig för KL-trä eftersom det är samma råvara och tillverkas på samma ställe.
Certifikat och deklarationer  >

Produktion i Setras träindustricenter i Långshyttan

Vi vill helst ha kompletta underlag tio veckor innan leverans. Ledtiderna i fabriken kan variera beroende på beläggningen.

Storleken på skivorna kan uppgå till 3,5 m x 20 m. Tjockleken kan göras mellan 60 mm och 300 mm.

Vi tillverkar KL-skivor med ytkvaliteér/utseendeklasser ”synlig yta” och ”ej synlig yta”.

Ja, vi arbetar med samarbetspartners som gör konstruktionsberäkningar och ritningar.

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?