Klimatnytta

Klimatnytta

Pyrolysoljan som produceras vid anläggningen kommer ersätta fossil råolja i produktionen av bensin och diesel. Det innebär en stor klimatnytta eftersom utsläppen av klimatgaser är cirka 90 procent lägre från pyrolysolja än det fossila alternativet.

Pyrolysanläggningens miljöpåverkan är jämförbar med den från en mindre biobränsleeldad värmepanna (5 - 10 MW). Anläggningen ger bland annat upphov till utsläpp till luft, buller och restprodukter.

  • Rökgaserna från förbränningen av koks och icke-kondenserbara gaser innehåller stoft och kväve. Stoftrening sker i ett elektrofilter. Kontrollmätningar sker regelbundet för att verifiera att tillståndets begränsningsvärden innehålls. Begränsningsvärden är hårdare än det som EU-direktiven anger för biobränsleeldade pannor i samma storleksklass.
  • Omgivningen vid Kastet är redan i dag belastad av buller från industrier i området och trafik på vägar och järnväg. Pyrolysanläggningens bullerbidrag i sig är inte stort. De riktvärden som Naturvårdsverket rekommenderar innehålls.
  • De restprodukter som produceras kommer i huvudsakligen från rening av rökgaser (bottenaska och flygaska). Volymen uppgår till cirka 1 000 ton per år.
  • Antalet transporter till sågverksområdet har minskat och anledningen är att sågspånet inte transporteras bort från anläggningen utan används på plats. Pyrolysoljan transporteras med bil från anläggningen.
  • Biooljan har en stark, lite rökig doft. För att undvika risk för luktstörningar har biooljelagret försetts med filter för evakueringsluften.
  • Risken för damning är låg då spånet till stor del hanteras i slutna system.
  • Det finns inga processvattenutsläpp från anläggningen.

Sammantaget är bedömningen att pyrolysoljeanläggningens miljökonsekvenser är begränsade.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?