Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Klimatnytta

Klimatnytta

Pyrolysoljan som produceras vid anläggningen kommer ersätta fossil råolja i produktionen av bensin och diesel. Det innebär en stor klimatnytta eftersom utsläppen av klimatgaser är 80 - 90 procent lägre från pyrolysolja än det fossila alternativet.

Pyrolysanläggningens miljöpåverkan är jämförbar med den från en mindre biobränsleeldad värmepanna (5 - 10 MW). Anläggningen ger bland annat upphov till utsläpp till luft, buller och restprodukter.

- Rökgaserna från förbränningen av koks och icke-kondenserbara gaser innehåller stoft och kväve. Stoftrening kommer ske i ett elektrofilter. Kontrollmätningar kommer att ske regelbundet för att verifiera att tillståndets begränsningsvärden innehålls. Begränsningsvärden är hårdare än det som EU-direktiven anger för biobränsleeldade pannor i samma storleksklass.

- Omgivningen vid Kastet är redan i dag belastad av buller från industrier i området och trafik på vägar och järnväg. Pyrolysanläggningens bullerbidrag i sig är inte stort, de bullerberäkningar som genomförts visar en teoretisk höjning på cirka 0,3 dBA av det totala bullerbidraget till omgivningen. De närmast boende kommer att ha mycket svårt att urskilja om pryrolysanläggningen är i drift eller inte. De riktvärden som Naturvårdsverket rekommenderar kommer att kunna innehållas.

- De restprodukter som produceras kommer i huvudsakligen från rening av rökgaser (bottenaska och flygaska). Volymen uppgår till cirka 1 000 ton per år.

- Antalet transporter till sågverksområdet kommer att minska något. Anledningen är att sågspånet inte transporteras bort från anläggningen (spånet har tidigare använts för pelletsproduktion och som bränsle för fjärrvärmeproduktion) utan används på plats. Pyrolysoljan kommer initialt att transporteras med bil från anläggningen.

- Biooljan har en stark, lite rökig doft. För att undvika risk för luktstörningar kommer därför biooljelagret förses med filter för evakueringsluften.

- Risken för damning bedöms bli låg då spånet till stor del hanteras i slutna system.

- Det finns inga processvattenutsläpp från anläggningen.

Sammantaget är bedömningen att pyrolysanläggningens miljökonsekvenser är begränsade.

 

International Sustainability & Carbon Certification

Pyrocells pyrolysproduktion är hållbarhetscertifierad i enlighet med det internationella miljöcertifieringssystemet ISCC, International Sustainability & Carbon Certification.

ISCC-logo-Pyrocell.png

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?