Kollegor och kultur

Ansvar, engagemang och nytänkande är våra värdeord och ska genomsyra allt vi gör.

Kollegor och kultur

Setra är ett värderingsstyrt företag. Ansvar, engagemang och nytänkande är våra värdeord och ska genomsyra allt vi gör. När vi lever enligt våra värderingar skapas ett gynnsamt klimat på jobbet och i förlängningen stärks vår konkurrenskraft.

Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljöansvaret är delegerat till respektive chef på Setra. Medarbetare och chefer har ett delat ansvar för att stärka och förbättra arbetsmiljön. På varje produktionsenhet finns en skyddskommitté som ansvarar för att följa upp och ta beslut i frågor som rör arbetsmiljöarbetet.

Setras chefer, ledare och skyddsombud deltar gemensamt i utbildningen BAM, Bättre arbetsmiljö. Det är grunden för ett systematiskt arbete med att förbättra den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. I utbildningen ingår också arbetsplatskultur och kränkande särbehandling. Setra har ett system för inrapportering, hantering och uppföljning av kränkningar. Setra samarbetar med ett företag som hjälper till med dold psykisk ohälsa som bottnar i exempelvis stress, alkohol eller droger.

Setras mål är minst 95 procent frisknärvaro. För att nå det arbetar vi med bland annat medarbetarsamtal och ledarskapsutbildningar. Vi frågar medarbetarna hur de mår, hur de trivs och upplever sin arbetsmiljö genom korta digitala enkäter varannan månad.

Setra uppmuntrar motion och erbjuder alla anställda friskvårdsbidrag och sponsrar Setra Sports Club som är en idrottsförening för medarbetare som varje år erbjuder olika aktiviteter. 

Attraktiv-arbetsgivare-2.jpg

 

Attraktiv-arbetsgivare-1.jpg

 

Attraktiv arbetsgivare

Setra vill och behöver vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna anställa och behålla personer med rätt kompetens och samtidigt bygga en stolthet inom företaget.

Många som jobbar på Setra och som söker sig till oss uppskattar vår vision om Grönsamhet och drivs av att få vara med och bygga en hållbar verksamhet. Setra växer och förändras när vi utvecklar vårt erbjudande och vi ser att du som medarbetare gärna vill bidra, prova nytt och vara med på resan.

Träindustrin är liksom byggindustrin en mansdominerad bransch där vi har mycket att vinna på jämnare fördelning mellan kvinnor och män. Andelen kvinnor på Setra är 21 procent och långsamt växande. Bland chefer är andelen kvinnor större runt 25 procent. Vi vill gärna rekrytera fler kvinnor och öka mångfalden generellt. 

Affärsetik, vitbok och visselblåsarfunktion

Setra strävar efter en hög etisk nivå i alla våra affärsrelationer och vi vill bemöta våra kunder, leverantörer och samarbetspartners på ett ansvarsfullt sätt. Våra riktlinjer inom affärsetik innebär efterlevnad av konkurrenslagstiftningen, lagstiftning kring gåvor och representation samt uppförandekod för leverantörer.

Vi erbjuder alla tjänstemän, agenter som arbetar på uppdrag av Setra samt produktionspersonal som har kund-, leverantör- eller partnerkontakter att gå en digital utbildning om affärsetik. Setra har en vitbok baserad på verkliga fall som ger vägledning i affärsetiska dilemman. 

Sedan 2022 finns det en extern visselblåsarfunktion för anonym rapportering i enlighet med gällande lagkrav.


Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?