Om Pyrocell

Ägare och affärsidé

I augusti 2018 bildades bolaget Pyrocell som ägs gemensamt av Preem och Setra. Bolagets affärsidé är att producera bioolja från sågspån. 

Setra har råvaran, sågspånet, medan Preem har raffinaderier och tankstationer. Med pyrolysoljeanläggningen vid Setras sågverk i Kastet utanför Gävle har det skapats en ny stark värdekedja för förnybara drivmedel, från skogen till tanken. 

Bakgrund - vägen fram till byggstart

Setra har under en lång tid undersökt möjligheterna att öka förädlingsgraden på de restströmmar som faller ut från sågverken och förädlingsenheterna, i första hand spånet och kutterspånet. Syftet har varit att öka det ekonomiska värdet såväl som klimatnyttan hos produkterna.

Stöd från Klimatklivet

Under 2016 tog Setra initiativ till en förstudie om biooljeproduktion baserat på pyrolysteknologi. Syftet med förstudien var att utreda om en pyrolysanläggning skulle kunna integreras med sågverket i Gävle och ett närbeläget kraftvärmeverk. Studien låg sedan till grund för den ansökan till Klimatklivet som gjordes våren 2017. Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. På försommaren fick Setra beskedet från Klimatklivet att anläggningen beviljats 117 MSEK i investeringsstöd.

I samband med beskedet om investeringsstöd påbörjades arbetet med att ansöka om miljötillstånd för verksamheten. Samråd hölls under sommaren 2017 och en färdig miljöansökan kunde lämnas in till Miljöprövningsdelegationen i Dalarna i slutet av december. Efter kompletteringar och yttranden erhölls miljötillstånd för verksamheten i oktober 2018.

Samarbete mellan Setra och Preem

Parallellt fördes diskussioner mellan Setra och Preem om ett samarbete. En avsiktsförklaring mellan parterna tecknades sommaren 2016 och beslut om att starta ett gemensamt företag, Pyrocell, fattades 2018.

Preems målsättning är att driva utvecklingen mot en mer hållbar produktion av biodrivmedel. Flera olika initiativ har tagits och samarbete har inletts med flera aktörer om att hitta långsiktigt hållbara råvaror och förädlingstekniker. Att omvandla sågspån till bioolja i en pyrolysanläggning ligger i linje med Preems strategi.

Våren 2019 fattade Setras och Preems styrelser beslut om att investera i pyrolysanläggningen i Gävle. Under sommaren 2019 bemannades byggprojektet och därefter påbörjades projektering och upphandling av pyrolysanläggning och spånhanteringssystem. Den 23 mars 2020 togs det första spadtaget och anläggningen togs i drift hösten 2021.

Försäljning av pyrolysolja

Pyrocell erbjuder försäljning av testvolymer för er som vill prova vår bioolja. Beställ här  >

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?