Säkerhet och nollvision

Setra har en nollvision för arbetsolyckor. Att ingen ska skada sig på sin arbetsplats är en självklarhet.

Säkerhet och nollvision

Varje vardagsmorgon tar sig 860 medarbetare till jobbet på Setra. Att ingen skadas i arbetet, att alla mår bra och utvecklas är det viktigaste för oss som företag. Träindustrin är en riskbransch sett till antalet arbetsplatsolyckor och det förebyggande arbetet är det som avgör.

Därför jobbar vi tillsammans genom hela organisationen med ett tydligt ledarskap, engagemang och konstant förändringsarbete för att motverka olyckor.

Vår vision om Grönsamhet – där vi tillsammans skapar värde för kunder, samhället och naturen bidrar till ett schysst och jämställt klimat på våra egna arbetsplatser, i trä- och byggbranschen och på alla marknader där vi verkar. Arbetsmiljö, medarbetare och affärsetik är bärande delar i vårt hållbarhetsarbete.

Värderingar och ledarskap

Setra är ett värderingsstyrt företag. Ansvar, engagemang och nytänkande är våra värdeord och ska genomsyra allt vi gör. När vi lever enligt våra värderingar skapas ett gynnsamt klimat på jobbet och i förlängningen stärks vår konkurrenskraft.

Vi medverkar till en levande landsbygd genom att skapa arbetstillfällen i moderna sågverks- och förädlingsanläggningar. Att rekrytera fler kvinnor och öka mångfalden i företaget är en viktig fråga, liksom att upprätthålla en hög etik i alla affärsrelationer. Alla svenska chefer med personalansvar får delta i ett ledarutvecklingsprogram.

Arbetsmiljo_bd2.jpg

 

Arbetsmiljo_bd1.jpg

 

Setras nollvision för arbetsolyckor

Setra har en nollvision för arbetsolyckor. Att ingen ska skada sig på sin arbetsplats är en självklarhet. En god säkerhetskultur, som baseras på kunskap och förebyggande insatser är en viktig förutsättning för att minska antalet olycksfall. Vårt mål för 2025 är färre än 10 olyckor med sjukskrivning som följd per miljon arbetade timmar (LTA Frequency Rate).

Arbetsplatsolyckor rapporteras och följs upp i sågverksbranschens gemensamma system SIA. Våra affärer följer konkurrenslagstiftning, Institutet mot mutors riktlinjer och internationella bestämmelser om sanktioner. I enlighet med Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden har Setra en extern visselblåsarfunktion som garanterar anonymitet.

Förebyggande säkerhetsarbete

Säkerhet, kvalitet, leveranssäkerhet och produktivitet hänger ihop och ingår i vårt systematiska förbättringsarbete. Ledarskap, mål och produktions- och säkerhetsfrågor följs upp dagligen för att kunna göra förbättringar vid avvikelser. 

Alla nya medarbetare som börjar på Setra ska gå grundutbildning i säkra arbetssätt och Säkra sågverk. För entreprenörer som utför arbeten på våra enheter krävs SSG Entré, en grundutbildning för entreprenörer som är standard inom svensk industri.

Skalskydd och skyddsutrustning

  • Alla Setras produktionslinjer är utrustade med grindar och beröringsskydd som slår av strömmen om någon kommer för nära maskinerna. Samtliga enheter utom Hasselfors har även yttre skalskydd för att skapa en säkrare miljö kring anläggningarna.
  • På produktionsenheterna krävs alltid varselväst och hörselskydd samt ytterligare skyddsutrustning vid vissa typer av arbete.
  • För att hålla en hög säkerhet på våra anläggningar verkar vi för att arbetsmiljön ska vara alkohol- och drogfri. Det finns alkolås på nyckelskåpen för fordon och vi gör slumpvisa alkohol- och drogtester på personalen och entreprenörer samt inhyrd personal.
Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?