Råvara

Råvara

Råvaran i Setras produktion utgörs av gran och tall som vidareförädlas till olika träprodukter på våra sågverk och förädlingsenheter.

Allt timmer kommer från ansvarsfullt brukade skogar och uppfyller krav på kontrollerad råvara.

Vi äger ingen egen skog.

Setra äger ingen skog utan köper in allt sågtimmer. Under ett år köper vi in ungefär 3,5 miljoner kubikmeter timmer, varav cirka hälften är tall och hälften gran

Under 2022 använde vi endast svensk skogsråvara. Setras ägare Sveaskog och Mellanskog står för en stor del av timmervolymen.

Upptagningsområden

Timret har ofta ett lokalt eller regionalt ursprung. Vårt upptagningsområde är normalt inom en radie på cirka 13 mil från sågverket.

Setra köper allt timmer inklusive avverkning och leverans till våra enheter. Huvuddelen av timmertransporterna går med bil men några av våra anläggningar har egna järnvägsspår och vi arbetar för att kunna öka andelen tågleveranser i framtiden.

Råvara från ansvarsfullt brukade skogar

En av Setras absolut viktigaste hållbarhetsaspekter är att råvaran kommer från ansvarsfullt brukade skogar. Vid avverkningen innebär ett ansvarsfullt skogsbruk att man tar naturhänsyn och att skogar och naturområden med höga bevarandevärden undantas.

Vi använder endast timmer från leverantörer som är certifierade enligt FSC® eller PEFC™, världens största skogscertifieringssystem med standarder för skogsbruk och spårbarhet (Chain-of-Custody). Allt sågtimmer vi köper in är antingen certifierat eller kontrollerat av en certifierad leverantör.

Setras sågverk och förädlingsenheter är i sin tur certifierade enligt PEFC™ och FSC® Chain-of-custodystandarder och enligt FSC®s standard för Controlled Wood. Med en Chain-of-custodycertifiering kan företaget visa att träråvaran kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk och har ett kontrollerat ursprung, den är länken mellan det certifierade skogsbruket och den certifierade slutprodukten.

Det timmer som inte är certifierat är kontrollerat enligt Setras råvarupolicy och uppfyller kraven enligt FSC® Controlled Wood och PEFC™ Controlled Sources. Det uppfyller också kraven i den europeiska timmerförordningen. 

Grundläggande kriterier för Setras virke

Minimikraven för allt timmer som levereras till Setra är att ursprunget är spårbart och uppfyller de grundläggande kriterierna i Setras råvarupolicy. Certifierade leverantörer kontrollerar själva att timret uppfyller kraven. Setra tar inte emot:

  • Olagligt avverkat virke.
  • Virke från skogar med allvarliga sociala konflikter.
  • Virke från skyddsvärda skogar (enligt Skogsstyrelsens definition).
  • Virke från skogar med genmodifierade trädslag.
Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?