KL-trä och hållfasthet

KL-trä och hållfasthet

KL-trä har stora likheter med andra produkter i trä när det gäller hållfasthet. Uppbyggnaden med korsvis lagda brädor jämnar ut variationer och minskar egenskapsskillnaderna. Hållfastheten hos KL-trä bestäms till stor del av skivans/tvärsnittets uppbyggnad.

I likhet med andra konstruktionselement i trä och i byggnadssammanhang är styvhet oftast dimensionerande. I bruksskedet styr tvärsnittets uppbyggnad i ännu större grad vilket resultat som kan uppnås. För KL-trä blir därför ytbrädornas draghållfasthet och tvärskiktens rullskjuvhållfasthet avgörande i brottskedet.

I jämförelse med plattor av trä, såsom tvärspända plattor som ofta används i brokonstruktioner, uppvisar KL-trä en lägre styvhet i huvudbärriktningen än för träplattor med samma tjocklek. KL-träskivan kan däremot ta betydligt större last tvärs huvudbärriktningen.

Fuktkvot och belastning påverkar

  • Hållfastheten varierar med vinkeln mellan spänningen och fiberriktningen.
  • Hållfastheten minskar när fuktkvoten ökar.
  • Hållfastheten minskar när belastningstiden ökar.
  • Materialegenskaperna varierar inom en och samma komponent och mellan olika komponenter.


Vid statisk dimensionering av KL-trä och träkonstruktioner i allmänhet utgår man från ett karakteristiskt hållfasthets- eller styvhetsvärde, fastställt på basis av provning i laboratoriemässiga förhållanden och av ett bestämt antal provkroppar.

Normalt utgår man vid hållfasthetsdimensionering från den nedre 5-procentsfraktilen, det vill säga det värde som statistiskt sett underskrids i 5 fall av 100. Med kännedom om det karakteristiska hållfasthetsvärdet bestäms dimensioneringsvärdet i det enskilda fallet med olika partialkoefficienter och omräkningsfaktorer.

Karakteristiska styvhetsvärden såsom elasticitetsmodul och skjuvmodul bestäms på motsvarande sätt, men med utgångspunkt från medelvärdet i stället för 5-procentsfraktilen.

Källa: KLHB – s.19 (1.6.1)

Läs mer i KL-trähandboken >

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?