Grönsamhet och hållbarhet

Råvaran till KL-trätillverkningen kommer i huvudsak från Setras egna sågverk och har sitt ursprung i skogarna inom en radie av 13 mil.

All råvara som Setra köper in följer Setras råvarupolicy med krav på ansvarsfullt skogsbruk. Setra är certifierat mot FSC® och PEFC™. En FSC®/PEFC™-certifierad träprodukt innebär att den kommer från kontrollerat skogsbruk och kontrollerad avverkning där man tar hänsyn till biologisk mångfald och vattenresurser.

Setra Långshyttan är FSC®, PEFC™-certifierade samt ISO certifierade med avseende på kvalitet och miljö (ISO 9001 och 14001). Det finns en EPD.
Certifikat och deklarationer  >

En viktig del i en byggnads ekologiska hållbarhet är dess livslängd. Rätt använt trä har lång livslängd. För KL-trä anses den vid rätt underhåll vara minst hundra år. Det stärker också den ekonomiska hållbarheten hos materialet. När byggnaden gjort sitt kan materialet återanvändas, materialåtervinnas eller återvinnas som energi.

Trä är det enda förnyelsebara konstruktionsmaterialet och ett av de mest hållbara byggmaterialen. Det ingår i en resurskedja där koldioxid tas upp av trät och binds in, 800 kg koldioxid per kubikmeter sågad trävara. KL-trä är ett klimatsmart val eftersom tillverkningsprocessen är energisnål.

Med tanke på att 75 - 80 procent av utsläppen generellt sett sker under byggprocessen och endast 20 - 25 procent under byggnadens brukandeperiod så är det extra viktigt att man i processen från råvara till färdig byggnad beaktar klimatpåverkan och gör goda val.

Setras timmer kommer från ansvarfullt brukade skogar och vår förädling sker på ett resurseffektivt sätt. Rester som avkapade delar och spån som uppstår vid tillverkningen används som bränsle i vår egen panna men säljs också till externa kunder.

Det finns en EPD men ingen specifik LCA för KL-trä från Setra. Det finns en LCA på Setras limträ, vilken delvis likvärdig för KL-trä eftersom det är samma råvara och tillverkas på samma ställe.
Certifikat och deklarationer  >

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?