Bygg brandsäkert med trä

Länge fanns en stor skepsis mot att bygga höghus i trä. Oro för brand var främsta orsaken. Ny teknik – och nya byggregler – har ändrat förutsättningarna.

– De senaste åren har det mer storskaliga träbyggandet tagit fart på allvar. Skälen är både ekologiska, ekonomiska och estetiska. Samtidigt finns det fortfarande en del grava missuppfattningar om hur brandriskerna ser ut och hur trä beter sig i samband med brand, säger Birgit Östman, emeritus i byggteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Hon är specialiserad på brandsäkerhet i träkonstruktioner och har studerat ämnet sedan 1970-talet. Sedan trä tog upp konkurrensen med stål och betong har debatten stundtals varit hätsk. Kritikerna har bland annat lyft fram att trä i grunden är ett brännbart material.

– Det är förvisso sant, men trä kan också ha egenskaper som är mer brandsäkra än vissa andra material. Trädamm och sågspån är väldigt brännbart – precis som aluminiumdamm – medan det ofta är svårt att få eld på en grov stock eller en pelare av massivt trä. Ju grövre dimension, desto högre bärförmåga och desto bättre brandsäkerhet, påpekar Birgit Östman.

Bibehåller bärförmågan

En annan fördel med trä är att det inte leder värme särskilt bra. Det kan jämföras med egenskaperna hos stål: å ena sidan räknas det inte som brännbart, men å andra sidan är det ett material med hög värmeledningsförmåga. Det gör att bärförmågan kan förloras.

– Risken för att en bärande trästomme snabbt ska ge vika är inte lika stor. När trä brinner skyddas de inre delarna till en början av det kolskikt som bildas på träets yta. Så länge det finns friskt trä kvar under ytan finns även bärförmågan kvar i konstruktionen, säger Birgit Östman.

Tre vanliga missuppfattningar

1. ”Trä är brännbart och därför brandfarligt.”

Birgit Östman: ”Allt handlar om träets dimension. Trädamm är väldigt brännbart, men massivt trä och KL-trä i grova dimensioner är inte lätta att antända. Men trä behöver – precis som andra material – hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Det är viktigt att ta hänsyn till träets egenskaper och att vara noga med hur bland annat väggar och bjälklag monteras.

När det borras hål och dras rör för exempelvis vatten och avlopp behöver allt vara ordentligt sammanfogat och tätat så att en brand inte kan ta sig in i något hålrum. Här har byggaren ett stort ansvar – det behövs noggranna inspektioner för att säkerställa att allt blir rätt.

Trä används ofta även som ytskiktsmaterial, till exempel på väggytor. Det är möjligt även i flervåningshus, förutsatt att träet brandskyddsbehandlas eller bostaden sprinklas.”

2. ”Det är farligare att bo i trähus än i andra hus.”

Birgit Östman: ”Det är en felaktig slutsats. Studier har visat att det inte uppstår fler bränder i moderna trähus än i jämförbara byggnader. Tänkvärt är också att husets storlek inte har någon avgörande betydelse – det är ungefär lika vanligt med dödsbränder i låga hus som i högre, oberoende av byggnadsmaterial.

I Sverige omkommer cirka 100 personer per år i bränder, och den siffran skulle kunna minskas väsentligt om byggnader sprinklades. Sprinkler räddar liv!”

3. ”Sprinkler ger svåra fukt- och vattenskador.”

Birgit Östman: ”En missuppfattning. En sprinkler löser ut i ett tidigt skede, när det behövs relativt lite vatten för att släcka eller kontrollera en brand. Om branden fortsätter att utvecklas blir den snabbt större – i räddningstjänstens släckningsarbete är det inte ovanligt med stora mängder vatten, vilket då kan ge vattenskador. Däremot finns det inga belägg för att den typen av skador skulle vara större i trähus än i andra byggnader.”

Text: Lena Lidberg
Illustration: Astrid Linnéa Andersson

Publicerad: 2021-10-18

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?