Fabriken för framtidens hus

Långshyttan är vårt centrum för modern träindustri. Här startar nu produktionen i vår nya fabrik för korslimmat trä, en investering som gör alla till vinnare. Inte minst våra kunder som nu får ännu bättre förutsättningar att nå sina klimatmål och bygga grönare.

Nu är både människor och maskiner på plats för att se till att Setras investeringsprojekt i Långshyttan rullar på enligt plan. Den nya fabriken för korslimmat trä, så kallat KL-trä, är en toppmodern anläggning med en maskinpark som ger oss möjlighet att tillverka marknadens största KL-träelement. Vi har även mer flexibla format än marknaden i övrigt. Det innebär att vi kan anpassa bredden på skivorna i hög grad och använda råvaran mer effektivt.

Att de stora, stabila elementen prefabriceras i fabrik underlättar montaget på byggplatsen och gör att byggtiderna kan hållas korta. KL-träelementen tillverkas av virke som i huvudsak kommer från vår egen såg i Heby och råvaran hämtas från skogar i Mellansverige.

– Vi märker att träbyggandet tar marknadsandelar. Fler och fler har provat att bygga i trä och sett fördelarna. De förstår kraften i det som nu sker och väljer att profilera och kompetensutveckla sig inom träbyggande, säger Anna-Lena Gull som ansvarat för etableringen av den nya fabriken.

Affärsmässiga synergier med limträ

Produktionen i KL-träfabriken är digitaliserad och har den senaste CNC-tekniken (Computer Numerical Control), som gör det möjligt att skräddarsy elementen för varje specifikt projekt. Tekniken gör också produktionen av skivorna synnerligen effektiv och minimerar mängden spill. Närheten till Setras limträfabrik, som också ligger i Långshyttan, är en stor fördel. Limträ ingår i de flesta KL-träprojekt och för kunden innebär det flera affärsmässiga synergier både vad gäller produktion och transporter.

– Utöver medarbetarnas kunskap om fingerskarvning och limning av lameller har vår limträtillverkning kommit väldigt långt när det gäller effektivisering, korta ledtider och snabba leveranser. Den framgångsrika metodiken implementerar vi nu i KL-träfabriken, fortsätter Anna-Lena Gull.

Utvecklingen av KL-trä tog ordentlig fart i slutet av 1990-talet. Österrike gick i bräschen för både framställning och användande. När det 1994 åter blev tillåtet att bygga höga hus i trä i Sverige ökade intresset för materialet, även om det är först under senare år som KL-trä fått en mer framträdande roll i svenskt byggande.

– En av Setras fördelar är att vi äger hela kedjan, från sågverk till slutprodukten. Det ger oss möjlighet att vässa vår verksamhet i alla delar och göra förbättringar som möjliggör att råvaran kan utnyttjas optimalt, säger Anna-Lena Gull.

En del av lösningen på klimatproblemen

Av alla fördelar med KL-trä är miljö- och klimatargumenten några av de viktigaste. Trä är en förnyelsebar råvara och tillverkningen av byggelementen sker i en energisnål process med låg klimatpåverkan. Dessutom utgör materialet en kolsänka under byggnadens hela livstid. Tidigare utgick man från att det var under en byggnads driftsfas som de största klimatvinsterna gick att göra. I dag vet vi att bygg- och materialfasen står för en avsevärd del av klimatpåverkan under byggnadens livscykel.

– Trä är en del av lösningen på klimatproblemen och kommer att spela en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Ska vi klara våra klimatåtaganden så måste vi helt enkelt gå över till att bygga mycket mer i trä, säger Anna-Lena Gull.

Setras investeringar har fått framtidsvindarna att vina med full kraft i Långshyttan. Utöver nya arbetstillfällen finns förutsättningar för fler etableringar med anknytning till verksamheten.

– Det känns bra i magen att Setras utveckling av nya, hållbara byggsystem går hand i hand med en positiv utveckling av Långshyttan, säger Anna-Lena Gull.

Publicerad: 2020-06-04


KL-trä

KL-trä är en massiv träskiva av hyvlat virke som limmas ihop, med vartannat skikt korslagt. Materialet är formstarkt och har en hög bärighet i förhållande till den egna vikten. Genom att använda stora, stabila element i KL-trä kan montaget göras både rationellt och effektivt samtidigt som byggtiderna kan hållas korta.

En byggnad av KL-trä skiljer sig från byggnader med betong och stål, genom att trämaterialet binder stora mängder kol under byggnadens hela livslängd. Det gör KL-trä till ett klimatsmart val.


Grönsamma framsteg

Fabriken för korslimmat trä är vad vi på Setra kallar ett Grönsamt framsteg, en satsning som gör nytta på flera plan.

Läs mer om våra grönsamma framsteg och hur vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck i vår hållbarhetsredovisning.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?