Hållbart och klimatsmart med KL-trä

Korslimmat trä är ett klimatsmart material som framställs av förnyelsebar råvara, tillverkas i en energisnål process och lagrar koldioxid under hela sin livstid. Men det finns fler anledningar till att KL-trä är ett hållbart materialval. 

Som alltid när det gäller trä är råvarans ursprung oerhört viktig. Den svenska skogsvårdslagen bygger på att få ut en bra avkastning från skogen och samtidigt bevara den biologiska mångfalden. För varje träd som fälls planteras minst två nya och tillväxten är större än avverkningen vilket gör att det alltså blir mer skog i Sverige för varje år. Att den råvara som så småningom hamnar i våra hus kommer från ansvarsfullt brukade skogar är en förutsättning för att träbyggandet överhuvudtaget ska kunna kallas hållbart.

KL-trä är i sin konstruktion lika enkel som genialisk. De prefabricerade massiva skivorna är uppbyggda av hyvlat virke som limmats ihop med vartannat skikt korslagt för ökad formstabilitet. Resultatet är ett homogent byggelement som är både starkt och styvt i förhållande till sin låga vikt. 

Hela stocken används

 När timret kommer till sågverken sågas, torkas och kvalitetssorteras virket, innan det är redo för KL-fabriken. Där hyvlas, kapas, fingerskarvas och limmas virket till massiva träelement. Bark, spån och flis som genereras längs vägen går inte till spillo utan är betydelsefulla råvaror som används vid pappers- och massaframställning och som förnybar energi. Ytterligare en fördel i tillverkningen av KL-trä är att styrkan och kvaliteten sitter i de färdiga elementen och inte bara i råvaran. Det gör att kvaliteter som traditionellt inte används när man tillverkar massiva träprodukter kommer till användning och får ett högre värde. 

Låg vikt betyder färre och lättare transporter

De färdiga KL-träelementen transporteras till byggarbetsplatsen med lastbil. En fördel med KL-träets låga vikt är att det krävs färre och lättare transporter jämfört med hus byggda i exempelvis betong. Den låga vikten öppnar också för nya möjligheter, till exempel att bygga på nya våningar på en befintlig byggnad utan att det behövs extra förstärkning av grunden.

Kortare byggtider och mindre spill

Eftersom mycket av arbetet kan förberedas redan i fabriken går arbetet på byggplatsen snabbt, innehåller färre moment och ger mindre spill. Medan betong måste torka innan man fortsätter bygga kan ett hus i KL-trä monteras våning för våning. Sammantaget gör det stor skillnad för byggtiden. KL-trä bidrar dessutom till en bättre arbetsmiljö för dem som bygger eftersom det är en torr och varm miljö att jobba i, det varken dammar eller bullrar, och är lättare att bearbeta än stål och betong. Det betyder också att bygget stör omgivningen mindre och under kortare tid.

Trä kan återvinnas och användas på nytt

För att en träbyggnad ska vara bra för klimatet måste den också få stå kvar under lång tid. Därför är det förstås viktigt att alla led i byggprocessen månar om byggnadens kvalitet så att den blir uppskattad och får fylla sin funktion så länge som möjligt. I byggnadens slutskede kan träet återvinnas och användas på nytt. Det kan då återanvändas i nya konstruktioner eller omvandlas till energi genom förbränning och ersätta fossila bränslen. Vid förbränning frigörs koldioxiden som lagrats i träet.

Text: Katarina BrandtPublicerad: 2020-09-07

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?