Träkunskap - är det dyrare att bygga med trästomme?

Vad kostar det egentligen att bygga ett hus i korslimmat trä? Vilka faktorer påverkar totalekonomin i ett byggprojekt? ”I slutändan kan det bli mer lönsamt, både ekonomiskt, tidsmässigt och ur klimatsynpunkt, att bygga i KL-trä”, säger Daniel Wilded, produktchef för bygglösningar hos Setra som har jobbat med träbyggande i 20 år.

– Jag efterfrågar att fler skulle ha en helhetssyn när det kommer till kostnadsberäkningar för byggprojekt. Det är många faktorer som påverkar vilken slutkostnad det blir och för att få en korrekt beräkning måste hänsyn tas till alla detaljer, säger han.

Dagens ekonomiska läge ökar trycket på byggbranschens kostnader samtidigt som minskat byggande ger större utrymme för eftertänksamhet och möjligheter till att pröva nya vägar.

– Flertalet studier visar att den totala kostnaden för att bygga med korslimmat trä inte behöver bli högre än vid bygge med betong, det beror på typen av projekt. Vi vet också att ju mer erfarenhet av att planera och bygga träkonstruktioner, desto lägre blir byggkostnaden. Nu har vi en fantastisk chans att se över våra tidigare val och prata om nya lösningar, säger Daniel Wilded.

Daniel Wilded, produktchef bygglösningar. Bilder från bygget av Cederhusen, Stockholm.

Är det dyrare att bygga i trä?


– Frågan är felställd. När det kommer till kostnader behöver du se till totalekonomin för projektet. Även om ett moment blir dyrare kan ett annat bli billigare. Om du kan bygga ett hus på 30 procent kortare tid, vad är den besparingen värd? Vad betyder det för företagets totala ekonomi om du snabbar på intäktsflödet? Även om själva stommen ibland blir dyrare vid KL-trä än betong, så minskar kostnaderna för andra faktorer.

Vilka kostnader påverkas om jag väljer en trästomme?


– Grunden, ofta en platta på mark, behöver inte samma bärighet då ett trähus väger en femtedel av ett betonghus. Det gör att kostnaden för grunden minskar.

– Du behöver inte hyra in en tornkran utan det räcker med en mobilkran på byggarbetsplatsen, då materialet som ska lyftas på plats är lättare. Så snart stommen är på plats behövs inte kranen mer, vilket gör att kostnaden för kranhyra minskar.

– Tidsåtgången påverkas positivt. Stomkompletteringen kan inledas direkt så snart stommen är på plats, eftersom trä inte kräver några torktider.

– Installationer, som el, ventilation och VVS, sker enklare och snabbare. Det är betydligt lättare att borra i trä än i betong.

– Transporterna blir mer effektiva, eftersom varje transport rymmer fler kvadratmeter byggelement när du väljer trä istället för betong.

– Sammanfattningsvis påverkas hela tidsaxeln när du bygger i trä, då projektet tar kortare tid. Den kostnaden behöver också finnas med i beräkningen.

Vilka är de vanligaste misstagen när det kommer till val av stomsystem?


– Att det från början inte finns en öppenhet gentemot olika alternativ. Många gånger är ritningar och projektplaner planerade för betong från början och så byts betong ut mot KL-trä rakt av. Då blir det missvisande. Mitt råd är att ta in trä som material i ett tidigare skede och ha ett fokus på projektets totalekonomi, först då får du en kalkyl som stämmer och kan jämföras. Vi på Setra bistår gärna med rådgivning och hjälper till med att titta på olika alternativ och lösningar, även i ett tidigt skede av projektet.

– Ett annat misstag är att se projektet som svart eller vitt. Hela huset behöver inte vara byggt av trä, kanske hisschaktet bör vara i betong? Det är viktigt att använda rätt material på rätt plats.

Vilka är dina främsta råd när det kommer till ekonomin för ett byggprojekt?


– Ha alltid fokus på totalekonomin. Det inkluderar tidsåtgång, faktiska kostnader, klimatpåverkan samt kvalitet. Se till att jämföra totalekonomin för olika lösningar i ett tidigt skede. Inkludera inte bara stommen när du jämför utan se till att även grundläggning, installation, montage och transporter är med i beräkningen. Ha i bakhuvudet att även om det första projektet kanske blir lite dyrare, i det fall att du provar något nytt, så se det som en läroresa där ni i kommande projekt kommer att få igen kostnaderna flera gånger om.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?