Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

2015-10-19

Kvartalsrapport från Setra

Setra redovisar för perioden januari-september 2015 ett rörelseresultat på 78 (192) Mkr. I det tredje kvartalet 2015 har avvecklingskostnader för hyvleriet i Valbo redovisats om 21 Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 3 232 (3 162) Mkr. 

– Efterfrågan på trävaror har varit stabil under de tre första kvartalen, men en ökad produktion av trävaror har lett till ett överutbud och en prisnedgång på våra huvudmarknader i lokala valutor. Marknadsläget bedömer vi som mycket osäkert framöver. En ökad problematik med tillgång till utländsk valuta i Egypten och frågetecken kring den ekonomiska utvecklingen i Kina bidrar till osäkerheten, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

– Vi fortsätter att fokusera på vårt interna effektiviseringsprogram för att sänka kostnader och stärka vår konkurrenskraft. Kassaflödet är starkt till följd av ett positivt resultat och bra balans mellan leverans- och produktionsvolymerna, säger Hannele Arvonen.

Under året har beslut fattats om teknikinvesteringar vid sågverken i Färila, Kastet, Malå och Rolfs som syftar till att ytterligare öka effektiviteten och flexibiliteten att möta nya kundkrav. I syfte att stärka den långsiktiga konkurrenskraften har ett arbete med att vidareutveckla förädlingsaffären påbörjats. På förädlingsenheten i Skutskär genomförs under hösten en investering i hållfasthetssortering och exaktkap för att stärka totalerbjudandet mot såväl bygghandel som industri. För att optimera kapacitetsutnyttjandet på befintliga förädlingsanläggningar har Setra beslutat att avveckla hyvleriet i Valbo under 2016 och flytta verksamheten till koncernens övriga enheter. Förädlingsverksamheten vid det integrerade sågverket Rolfs specialiseras och marknadsanpassas.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden januari-september uppgick till 274 (179) Mkr vilket tillsammans med ett positivt resultat inneburit att Setras finansiella ställning har stärkts. Nettoskuldsättningsgraden vid periodens utgång uppgick till 14 (19) procent.

Nyckeltal juli-sep (3 mån) jan-sep (9 mån)
2015 2014 2015 2014
Nettoomsättning, Mkr 962  904 3 232 3 162
Rörelseresultat exkl engångskostnader, Mkr 11 27 99 192
Rörelseresultat, Mkr -10 27 78 192
Resultat efter skatt, Mkr -12 15 48 131
Rörelsemarginal exkl engångskostnader, % 1,1 3,0 3,1 6,1
Avkastning på operativt kapital, %, RTM 5,4  14,8
Kassaflöde, Mkr 178 172 274 179

För ytterligare information, kontakta gärna:

Hannele Arvonen, vd och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-618 19 17
Anders Marklund, CFO, telefon 08-705 03 03, mobil 070-284 47 96

Setra redovisar ingen fullständig kvartalsrapport.

Release

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?