2021-07-12

Bokslutskommentar från Setra Q2 2021

Träindustriföretaget Setra redovisar för andra kvartalet 2021 ett rörelseresultat på 442 (47) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 1 529 (1 109) Mkr.

Setra redovisar en betydande resultatförbättring på 560 Mkr under det första halvåret 2021 jämfört med föregående år. Förbättringen förklaras huvudsakligen av höga försäljningspriser till följd av en stark marknadsutveckling.

­­­-Det är ett mycket speciellt skeende just nu i och med den mycket starka efterfrågan på trävaror. Att tillgodose kundernas behov är mer utmanande än vanligt, säger Katarina Levin, Setras VD.

Under våren har Setra framgångsrikt fortsatt leveranserna av hyvlat konstruktionsvirke till USA. Efterfrågan på högkvalitativt virke är stark på andra sidan Atlanten och marknaden blir ett viktigt komplement för Setra. Det är Setras nya hyvleri i Hasselfors som gör exporten möjlig. Där tillverkas nu bland annat hyvlade konstruktionsreglar, anpassade för amerikanska byggsystem. Även timmerleveranserna har anpassats till de specifika längder som efterfrågas i USA och produktionen sker enligt det amerikanska certifieringssystemet för hållfasthet.

Setras nystartade komponentfabrik i Långshyttan har på kort tid näst intill lyckats tredubbla produktionstakten. Nu står en ny investering för dörren som ytterligare höjer förädlingsvärdet på den färdiga produkten.

Industriell röntgenutrustning för mer precis sortering av timmer kommer att installeras på furusågverken Kastet, Malå och Skinnskatteberg under hösten. Detta ger fördelar i att skapa kundspecifika kvaliteter samt ett högre resursutnyttjande av råvaran.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för årets två första kvartal uppgick till 438 (403) Mkr. Den finansiella nettoskulden uppgick till -5 (143) Mkr vid periodens utgång, vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om 0 (10) procent.
 

Nyckeltal* apr-jun (3 mån) jan-jun (6 mån)
2021 2020 2021 2020
Nettoomsättning, Mkr 1 529 1 109 2 713 2 203
Rörelseresultat, Mkr 442 47 619 59
Resultat efter skatt, Mkr 348 33 485 36
Rörelsemarginal, % 28,9 4,2 22,8 2,7
Avkastning på operativt kapital, %, RTM 39 -2,9
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr 523 373 438 403

*Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.

Ladda ner bild

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?