Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

2022-01-21

Bokslutskommentar från Setra för det fjärde kvartalet 2021

Träindustriföretaget Setra redovisar för 2021 ett rörelseresultat på 1 588 (117) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 5 841 (4 131) Mkr. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 369 (61) Mkr och nettoomsättningen till 1 563 (1 088) Mkr.

– I inledningen av det fjärde kvartalet var trävarumarknaden mycket avvaktande och priserna tog ett rejält kliv ned. Dock stabiliserades nivån på en förhållandevis hög nivå och kontrakteringen avslutades starkt inför kvartal ett 2022, säger Katarina Levin, Setras VD.

Den 7 december hölls den officiella invigningen av Pyrocells fabrik vid Setra Kastet i Gävle. Pyrocells ordförande Pontus Friberg klippte det gula bandet tillsammans med Gävleborgs landshövding och Nederländernas ambassadör. En ståndsmässig inramning för en världsunik fabrik.

I slutet av oktober kommunicerade Setra beslutet om att investera totalt 100 Mkr i högkapacitets-torkar till Heby och Hasselfors. Ökningen av torkkapaciteten i Heby och Hasselfors är en viktig pusselbit i den pågående utvecklingen av Setras verksamhet i Bergslagen. Tidigare i år beslutade bolaget om investering i ny såglinje i Skinnskatteberg. I fjol installerades en ny delningssåg vid sågverket i Nyby. Exempel på andra satsningar är KL-trä och komponenter i Långshyttan, hyvlat konstruktionsvirke från den nya justerverkshyveln i Hasselfors samt ny röntgenteknik i Kastet, Nyby och Skinnskatteberg. Totalt har Setra investerat drygt 1 miljard kronor i Bergslagen de senaste fyra åren.

I oktober beslutade Setras styrelse att investera cirka 390 Mkr i anläggningen i Malå. Enheten i Malå kommer få ett nytt timmerintag, en ny såglinje, ett uppdaterat justerverk och en ny torkanläggning. Den nya anläggningen kommer att ge högre kvalitet på produkterna, effektivare produktion och ett lägre klimatavtryck genom smartare teknik och processer jämfört med nuvarande.

Totalt innebär satsningarna en kapacitetsökning om cirka 400 000 m3 sågade trävaror när de är helt genomförda.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 479 (-9) Mkr under det fjärde kvartalet, och för helåret 2021 till 1 488 (383) Mkr. Setras nettokassa uppgick till 1 643 (398) Mkr vid periodens utgång.
 

Nyckeltal* okt-dec (3 mån) jan-dec (12 mån)
2021 2020 2021 2020
Nettoomsättning, Mkr 1 563 1 088 5 841 4 131
Rörelseresultat, Mkr 369 61 1 588 117
Resultat efter skatt, Mkr 300 42 1 258 71
Rörelsemarginal, % 23,6 5,6 27,2 2,8
Avkastning på operativt kapital, %, RTM 84 6,9
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr 479 -9 1 488 383

*Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?