2016-01-27

Förbättrat kassaflöde trots lägre resultat

Setra redovisar för 2015 ett rörelseresultat på 47 (201) Mkr. I rörelseresultatet ingår avvecklingskostnader om 19 Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 4 218 (4 194) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 274 (112) Mkr.

– Marknaden för trävaror har även under fjärde kvartalet präglats av osäkerhet. Fortsatt obalans mellan utbud och efterfrågan på trävaror har lett till prisnedgångar på våra huvudmarknader. Till följd av den rådande marknadssituationen i framför allt Nordafrika har vi valt att genomföra produktions-begränsningar under fjärde kvartalet. Dessa har haft negativ påverkan på vårt resultat men har gjort att vi behåller god kontroll över våra lager och vårt kassaflöde. Marknadsläget bedömer vi som mycket osäkert framöver, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

– Vi fortsätter att fokusera på vårt interna effektiviseringsprogram för att stärka vår konkurrenskraft. Som en del i detta har vi under året genomfört teknikinvesteringar vid sågverken Färila, Malå och Rolfs. Kassaflödet är starkt till följd av ett positivt resultat och bra balans mellan leverans- och produktionsvolymerna, säger Hannele Arvonen.

Under året har beslut fattats om investeringar i nytt sågintag och torkkapacitet vid sågverket Kastet. I syfte att stärka den långsiktiga konkurrenskraften har ett arbete med att vidareutveckla förädlingsaffären påbörjats. På förädlingsenheten i Skutskär genomförs under våren en investering i hållfasthetssortering och exaktkap för att stärka totalerbjudandet mot såväl bygghandel som industri. För att optimera kapacitetsutnyttjandet på befintliga förädlingsanläggningar har Setra beslutat att avveckla hyvleriet i Valbo under 2016 och flytta verksamheten till koncernens övriga enheter. Förädlingskonceptet vid det integrerade sågverket Rolfs specialiseras.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2015 uppgick till 274 (112) Mkr vilket tillsammans med ett positivt resultat inneburit att Setras finansiella ställning har stärkts. Nettoskuldsättningsgraden vid periodens utgång uppgick till 17 (27) procent.

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,20 kr per aktie för 2015, motsvarande 10 Mkr.

Nyckeltal okt-dec (3 mån) jan-dec (helår)
2015 2014 2015 2014
Nettoomsättning, Mkr 986  1 032 4 218 4 194
Rörelseresultat exkl engångskostnader, Mkr -31 9 66 201
Rörelseresultat, Mkr -31 9 47 201
Resultat efter skatt, Mkr -28 2 20 133
Rörelsemarginal exkl engångskostnader, % neg 0,9 1,6 4,8
Avkastning på operativt kapital, %, RTM 3,0  12,4
Kassaflöde, Mkr -4 -67 274 112

För ytterligare information, kontakta gärna:
Hannele Arvonen, vd och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-618 19 17
Anders Marklund, CFO, telefon 08-705 03 03, mobil 070-284 47 96
Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.

Release

Ladda ner bild

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?