2019-10-15

Fortsatt osäkra marknads- förhållanden påverkar Setras resultat

Träindustriföretaget Setra redovisar för perioden januari-september 2019 ett rörelseresultat på 95 (287) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 3 262 (3 325) Mkr. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -22 (54) Mkr och nettoomsättningen till 879 (966) Mkr.

– Setra redovisar för det tredje kvartalet ett rörelseresultat på -22 Mkr, vilket är 76 Mkr sämre än föregående år. Resultatförsämringen är främst hänförlig till lägre försäljningspriser i kombination med högre timmerpriser samt lägre produktionsvolym, säger Anders Nordmark, t.f. VD i Setra.

Sedan slutet av 2018 har marknadsförhållanden blivit alltmer utmanande. God timmertillgång, framförallt på lågkvalitativt grantimmer både i Skandinavien och centrala Europa till följd av granbarkborreangrepp, i kombination med svagare tillväxttakt, sätter press på priserna på trävarumarknaden globalt. Det råder fortsatt stor osäkerhet kring marknadsutvecklingen för det kommande kvartalet.

Utvecklingen av Setras strategiska investeringar går enligt tidsplan. I Långshyttan pågår bygget av Setras KL-träfabrik som kommer stå klar under första halvåret 2020. I Hasselfors kommer det nya justerverkshyvleriet vara i full drift under andra halvåret 2020. Båda dessa satsningar gör att Setra kan möta kundernas efterfrågan på klimatsmarta, högförädlade produkter för byggsektorn.

Vid Setras sågverk i Kastet startar bygget av den första anläggningen för tillverkning av pyrolysolja i höst. Produktionen sker i företaget Pyrocell, som ägs gemensamt av Setra och Preem. Anläggningen beräknas vara i drift under 2021.  

   – Setra vill öka värdet och klimatnyttan hos våra produkter. Därför har Setra valt att satsa på produktion av bioolja från sågspån. Oljan blir en råvara till produktion av biodrivmedel. På så sätt kan Setra bidra till målet om fossilfria transporter i Sverige till 2030, säger Anders Nordmark.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari-september uppgick till 125 (318) Mkr. Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Koncernens finansiella nettoskuld uppgick till 268 (-120) Mkr vid periodens utgång vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om 18 (-8) procent.

 

  Nyckeltal juli-sep (3 mån)   jan-sep (9 mån)  
  2019 2018   2019 2018
Nettoomsättning, Mkr 879 966   3 262 3 325
Rörelseresultat, exkl. engångsposter, Mkr -22 54   113 287
Rörelseresultat, Mkr -22 54   95 287
Resultat efter skatt, Mkr -18 50   72 231
Rörelsemarginal, exkl. engångsposter, % -2,5 5,6   3,5 8,6
Avkastning på operativt kapital, %, 12 mån       7,4 24,2
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr 59 207   125 318
                     

Setra redovisar ingen fullständig kvartalsrapport.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?