2019-01-22

Setra redovisar ökat resultat för 2018

Träindustriföretaget Setra redovisar för 2018 ett rörelseresultat på 310 (159) Mkr. I resultatet ingår poster av engångskaraktär med -45 (-20) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 4 480 (4 139) Mkr.

– Vi redovisar ett rörelseresultat för 2018, justerat för engångsposter, på 355 Mkr vilket är 176 Mkr bättre än föregående år. De goda marknadsförhållandena från 2017 fortsatte under 2018, även om konsumtionen mattades av under årets sista månader, framförallt i Kina och på de nordafrikanska marknaderna. Framöver ser vi en fortsatt god efterfrågan hos våra kunder i Europa och en återhämtning primärt i Kina och Egypten, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.


Setra påbörjade under kvartal fyra 2018 att såga det brandskadade timret vid sågverket i Färila, och inledningsvis är resultatet av god kvalitet. 
 

Tillverkning av komponenter till dörrar och fönster i Långshyttan påbörjades i slutet av 2018. De strategiska investeringarna i KL-trä i Långshyttan och nytt justerverk med integrerad hyvel i Hasselfors beräknas vara igång under 2020. Arbetet med förstudie avseende tillverkning av pyrolysolja i anslutning till sågverket i Kastet pågår.

 

Setra inledde under oktober en process för avveckling av Rolfs i Kalix.

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2018 uppgick till 426 (288) Mkr. Koncernens finansiella ställning är stark, den finansiella nettoskulden uppgick till -121 (-28) Mkr vid periodens utgång, vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om -8 (-2) procent.

 

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,23 kr per aktie för 2018, motsvarande 115 Mkr.

 

Nyckeltal* okt-dec (3 mån)    jan-dec (12 mån)  
  2018 2017   2018 2017
Nettoomsättning, Mkr 1 155 1 112   4 480 4 139
Rörelseresultat, exkl. engångsposter, Mkr 68 72   355 179
Rörelseresultat, Mkr 23 52   310 159
Resultat efter skatt, Mkr -1 41   230 116
Rörelsemarginal, exkl. engångsposter, % 5,9 6,5   7,9 4,3
Avkastning på operativt kapital, %, 12 mån       21,6 11,4
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr 108 66   426 288
               

 

Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.


 

Ladda ner bild

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?