2023-01-24

Bokslutskommentar från Setra för det fjärde kvartalet 2022

Träindustriföretaget Setra redovisar för fjärde kvartalet 2022 ett rörelseresultat på -69 (369) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 1 395 (1 563) Mkr.

- Trävarumarknaden fortsatte att försvagas under Q4 när det gäller den generella prisnivån. Efterfrågan förbättrades däremot, vilket gjorde att våra lager sänktes till en normal nivå. Låga priser tillsammans med kostnadsutvecklingen har dock inneburit ytterligare försvagning av våra marginaler under kvartalet, säger Katarina Levin, Setras VD.

Trots det besvärliga ekonomiska läget som råder globalt så ser Setra positivt på utvecklingen av trävarukonsumtionen, både på medel och lång sikt. Den ökande konsumtionen av trävaror inom byggrelaterade sektorer, drivet av hållbarhetsperspektiv, gör att trävaror fortsatt tar andelar av andra material samtidigt som den globala produktionen av trävaror ej har samma ökningstakt, framför allt beroende på begränsad råvarutillgång.    

I början av oktober informerade Setra att bolagets VD och Koncernchef Katarina Levin lämnar sin befattning vid Setras bolagsstämma i maj 2023 av personliga skäl. Rekryteringsprocessen för att hitta

Katarinas efterträdare pågår och den processen bedöms vara klar i god tid inför bolagsstämman.

Setra har inlett ett samarbete med fastighetsbolaget Vasakronan under det fjärde kvartalet. Setra har fått uppdraget att leverera närproducerat KL-trä och limträ till kvarteret Lumi i Uppsala. Där omvandlar Vasakronan en 1970-talsbyggnad i betong till toppmoderna och mer hållbara kontorsytor. Setras leveranser har startat under december och omfattar totalt 1 200 kubikmeter.

Sågspån från Setra värmer svenska bostäder. Efterfrågan på bioenergi är stor – och har ökat i och med kriget i Ukraina. I Sverige är Setra en betydande råvaruleverantör, som bland annat samarbetar med energibolaget Stockholm Exergi.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för det fjärde kvartalet uppgick till -112 (479) Mkr. Setras nettokassa uppgick till 1 484 (1 643) Mkr vid periodens utgång. I maj delade Setra ut 629 Mkr till företagets ägare.

Nyckeltal* okt-dec (3 mån) jan-dec (12 mån)
2022 2021 2022 2021
Nettoomsättning, Mkr 1 395 1 563 6 364 5 841
Rörelseresultat, Mkr -69 369 1 206 1 588
Resultat efter skatt, Mkr -54 300 952 1 258
Rörelsemarginal, % -4,9 23,6 19 27,2
Avkastning på operativt kapital, %, RTM 56 84
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr -112 479 810 1 488

*Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?