2020-07-10

Bokslutskommentar från Setra Q2 2020

Träindustriföretaget Setra redovisar för det första halvåret 2020 ett rörelseresultat på 59 (117) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 2 203 (2 383) Mkr. Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 47 (34) Mkr och nettoomsättningen till 1 109 (1 255) Mkr.

Viruset Covid-19 skapar fortfarande osäkerhet. Till dags dato har Setra emellertid kunnat fortsätta med sin sågproduktion fullt ut, utan permitteringar. Regelbundet följs utvecklingen av viruset och dess potentiella effekter på Setras verksamhet, inom ramen för Setras krisledning.

Setra redovisar för det första halvåret ett positivt rörelseresultat på 59 Mkr, vilket är en försämring jämfört med samma period 2019, främst till följd av betydligt lägre försäljningspriser. Leveranserna under kvartal två blev bättre än förväntat, drivet av framförallt försäljning till Sverige, Kina och Japan. Det finns en svag optimism om utvecklingen framåt, framförallt att leveranser till Europa förväntas öka. Det råder dock fortsatt stor osäkerhet om utvecklingen på marknaden inför det andra halvåret.

 ­– Setra fortsätter att hålla på de gällande rekommendationerna samtidigt som vi har hög flexibilitet och beredskap för den Covid-19 relaterade marknadsutvecklingen. Till vardags är det dock viktigast att fokus läggs på det vi kan påverka genom internt förbättringsarbete, säger Katarina Levin, Setras VD.

Setras strategiska investering i en fabrik för korslimmat trä i Långshyttan har startat sin produktion enligt plan och i mitten av juni blev det officiellt att Setra kommer att leverera stommen till Folkhems bostadskvarter Cederhusen i Stockholm.

I mitten av juni stod det första paketet från Setras strategiska investering i en justerverkshyvel i Hasselfors klart och redo för försäljning.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick till 403 (66) Mkr. Ökningen beror främst på minskat rörelsekapital. Den finansiella nettoskulden uppgick till 143 (119) Mkr vid periodens utgång, vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om 10 (8) procent.

Nyckeltal* apr-jun (3 mån) jan-jun (6 mån)
2020 2019 2020 2019
Nettoomsättning, Mkr 1 109 1 255 2 203 2 383
Rörelseresultat, exkl. engångsposter, Mkr 46 52 58 135
Rörelseresultat, Mkr 47 34 59 117
Resultat efter skatt, Mkr 33 26 36 90
Rörelsemarginal, exkl. engångsposter, % 4,1 4,1 2,6 5,7
Avkastning på operativt kapital, %, RTM -2,9 0,5
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr 373 72 403 66

*Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.

 

För ytterligare information, kontakta gärna:

Katarina Levin, vd och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-594 92 54
Johanna Gydingsgård, CFO, telefon 08-705 03 03, mobil 072-453 85 41

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?