2018-01-24

Setra redovisar ökat resultat och investerar för framtiden

Träindustriföretaget Setra redovisar för 2017 ett rörelseresultat på 159 (153) Mkr. I resultatet ingår poster av engångskaraktär med -20 (38) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 4 139 (4 043) Mkr.

– Vi redovisar ett rörelseresultat, justerat för engångsposter, för 2017 på 179 Mkr vilket är 64 Mkr bättre än föregående år. Till följd av goda marknadsförhållanden har vi kunnat öka såväl försäljningspriser som försäljnings- och produktionsvolymer för jämförbara enheter. Framöver ser vi en fortsatt god efterfrågan hos våra kunder och en positiv utveckling av trävarumarknaden både i Sverige och internationellt, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

Under året har det varit störningar på fraktmarknaden som har påverkat resultatet negativt. Situationen har stabiliserats under andra hälften av året. De importbegränsningar som infördes i våras på den för Setra viktiga exportmarknaden i Algeriet har till viss del hävts och leveranserna har kunnat återupptas. Dessa faktorer tillsammans med en fortsatt stark marknadssituation har bidragit till ett förbättrat resultat för det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet, justerat för engångsposter, för det fjärde kvartalet uppgick till 72 (28) Mkr.

Setras styrelse har beslutat om en investering i ett nytt justerverk med integrerad hyvel i Hasselfors sågverk. Beslut har även fattats om att investera i en komponentfabrik i Långshyttan för tillverkning av komponenter till exempelvis dörrar och fönster. Investeringarna är i linje med Setras strategi att öka andelen förädlade produkter för en växande efterfrågan på den globala konstruktionsmarknaden och att kunna möta kundernas ökade efterfrågan på komponenter.

Setra har inlett en försäljningsprocess av Setras verksamhet i Rolfs, Kalix.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2017 uppgick till 288 (185) Mkr. Koncernens finansiella ställning är stark. Koncernens finansiella nettoskuld uppgick till -28 (115) Mkr vid periodens utgång vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om -2 (9) procent.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,12 kr per aktie för 2017, motsvarande 58 Mkr.

Nyckeltal* okt-dec (3 mån)   jan-dec (12 mån)  
  2017 2016   2017 2016
Nettoomsättning, Mkr 1 112 1 000   4 139 4 043
Rörelseresultat, exkl engångsposter, Mkr 72 28   179 115
Rörelseresultat, Mkr 52 67   159 153
Resultat efter skatt, Mkr 41 47   116 103
Rörelsemarginal, exkl engångsposter, % 6,5 2,8   4,3 2,8
Avkastning på operativt kapital, %, 12 mån       11,4 10,4
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr 66 -10   288 185
               

Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.

* I föregående års siffror ingår verksamheten i Vimmerby som avyttrades i januari 2017 samt även dotterföretaget Setra Plusshus och hyvleriverksamheten i Valbo, vilka båda avyttrades under andra kvartalet 2016.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?