2020-10-16

Bokslutskommentar från Setra Q3 2020

Träindustriföretaget Setra redovisar för årets nio första månader 2020 ett rörelseresultat på 56 (95) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 3 043 (3 262) Mkr. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till -3 (-22) Mkr och nettoomsättningen till 840 (879) Mkr.

Setra redovisar för årets tre första kvartal ett positivt rörelseresultat på 56 Mkr, vilket är en försämring jämfört med samma period 2019, främst till följd av betydligt lägre försäljningspriser. Sågproduktionen har kunnat fortgå utan permitteringar men låg produktionsnivå i juli har påverkat resultatet negativt. Marknadsläget har förbättrats väsentligt under årets tredje kvartal. Marknaden i Europa är återigen stark och exporten från Europa till USA har ökat kraftigt. Detta, i kombination med minskade produktionsvolymer i Kanada, har medfört att det råder en generell brist av varor på den globala marknaden.

–­ Nuvarande situation med stark efterfrågan och brist på varor ger Setra möjlighet att producera för fullt under hösten. På grund av Covid 19-situationen i världen är det svårt att bedöma hur marknaden utvecklas under början av 2021, men utifrån nuvarande situation på trävarumarknaden ser det betydligt bättre ut än tidigare under året, säger Katarina Levin, Setras VD.

I slutet av september gick Setras första leverans av korslimmat trä till Bologna 1, som är det första av fyra hus i kvarteret Cederhusen i centrala Stockholm. Cederhusen byggs av Folkhem och blir Sveriges största bostadskvarter i massivträ. Leveranserna av KL-trä till Bologna 1 planeras pågå året ut och en bit in i januari 2021.

Kassaflödet från den löpande verksamheten januari t.o.m. september uppgick till 392 (125) Mkr. Ökningen beror främst på minskat rörelsekapital. Den finansiella nettoskulden uppgick till 230 (268) Mkr vid periodens utgång, vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om 16 (18) procent.

Nyckeltal* jul-sep (3 mån) jan-sep (9 mån)
2020 2019 2020 2019
Nettoomsättning, Mkr 840 879 3 043 3 262
Rörelseresultat, exkl. engångsposter, Mkr** -9 -22 49 113
Rörelseresultat, Mkr -3 -22 56 95
Resultat efter skatt, Mkr -7 -18 29 72
Rörelsemarginal, exkl. engångsposter, % -1,1 -2,5 1,6 3,5
Avkastning på operativt kapital, %, RTM -1,8 0,5
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr -11 59 392 125

*Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.

**Engångsposter avser avvecklad verksamhet.

 

För ytterligare information, kontakta gärna:

Katarina Levin, VD och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-594 92 54
Johanna Gydingsgård, CFO, telefon 08-705 03 03, mobil 072-453 85 41

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?