2020-04-20

Bokslutskommentar från Setra Q1 2020

Träindustriföretaget Setra redovisar för första kvartalet 2020 ett rörelseresultat på 12 (83) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 1 094 (1 128) Mkr.

I början av 2020 har Covid-19 (coronavirus) fått stor global spridning. Dagligen följs utvecklingen av viruset och dess potentiella effekter på Setras verksamhet inom ramen för Setras krisledning.

Setra redovisar för det första kvartalet ett positivt rörelseresultat på 12 Mkr, vilket är en försämring jämfört med samma period 2019, främst till följd av betydligt lägre försäljningspriser. Första kvartalets resultat är dock något bättre än förväntat och inte ännu nämnvärt påverkat av virusutbrottet. Framåt råder stor osäkerhet på marknaden och för att möta vikande efterfrågan, främst i Centraleuropa och UK, kommer Setra att göra en betydande minskning av sin produktion. Företaget har inlett förhandlingar för permitteringar.

   ­– Setra fortsätter med det starka proaktiva samarbetet som finns inom och mellan enheterna och har en fortsatt hög flexibilitet. Det gör att vi på ett bra sätt möter de svårigheter och utmaningar som uppkommer, säger Katarina Levin, Setras VD.

I slutet av mars togs det första spadtaget till Pyrocells anläggning som ska byggas invid Setra Kastets sågverk. I anläggningen ska sågspån från sågen omvandlas till pyrolysolja. Anläggningen ska producera runt 25 000 ton pyrolysolja, motsvarande 15 000 personbilars årliga bränsleförbrukning och beräknas driftsättas under fjärde kvartalet 2021.

Setras strategiska investeringar i en fabrik för korslimmat trä i Långshyttan och en justerverkshyvel i Hasselfors har under kvartalet fortskridit enligt plan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för det första kvartalet 2020 uppgick till 30 (-6) Mkr. Den finansiella nettoskulden uppgick till 452 (-9) Mkr vid periodens utgång, vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om 32 (-1) procent.

Nyckeltal* jan-mars (3 mån)
2020 2019
Nettoomsättning, Mkr 1 094 1 128
Rörelseresultat, Mkr 12 83
Resultat efter skatt, Mkr 3 64
Rörelsemarginal, % 0,5 7,3
Avkastning på operativt kapital, %, RTM       -3,6 20,2
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr 30 -6

*Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?