2024-04-24

Bokslutskommentar från Setra för det första kvartalet 2024

Träindustriföretaget Setra redovisar för första kvartalet 2024 ett rörelseresultat på -95 (-64) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 1 158 (1 414) Mkr.

– Sågverksindustrin befinner sig fortsatt i en besvärlig situation med höga timmerpriser och en svag byggkonjunktur. Pågående investeringar i kombination med en kall och utdragen vinter har påverkat produktionsvolymen negativt. Tack vare en väl balanserad marknadsmix har Setra inga svårigheter att hitta avsättning för det vi producerar och vi räknar med ökande försäljningspriser under kommande kvartal, säger Marcus Westdahl, Setras VD.

Installationen av en ny klentimmerlinje i Skinnskatteberg är inne i sitt slutskede och den första stocken sågades i slutet av januari. Parallellt har nästa steg i Setras anläggningsstrategi inletts, där anläggningen i Malå kommer att få ett nytt timmerintag, en ny såglinje, ett uppdaterat justerverk och en ny torkanläggning. Beslut om investeringen i Malå togs i oktober 2022. 

Setra levererar trästommarna till den första etappen av Greenhouse Sthlm. Det är Electroluxkoncernens nya klimatssmarta kvarter som rymmer både huvudkontor samt bostäder, restaurang och butiker.

I mitten av mars informerade Setra om invigningen av en ny bearbetningsmaskin för korslimmat trä. Därmed fördubblas kapaciteten vid KL-träfabriken i Långshyttan. I takt med samhällets gröna omställning växer intresset för att bygga i trä. Setra vill driva utvecklingen framåt i branschen genom att satsa på standardiserade lösningar som förenklar för kunderna.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för det första kvartalet uppgick till -226 (-82) Mkr.

Nyckeltal* jan-mars (3 mån)
2024 2023
Nettoomsättning, Mkr 1 158 1 414
Rörelseresultat, Mkr -95 -64
Resultat efter skatt, Mkr -81 -49
Rörelsemarginal, % -8,2 -4,5
Avkastning på operativt kapital, %, RTM -11 30
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr -226 -82

*Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?