2016-07-12

Setra redovisar starkt andra kvartal

Träindustriföretaget Setra redovisar för första halvåret 2016 ett rörelseresultat på 76 (88) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 2 188 (2 270) Mkr. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 67 (64) Mkr och nettoomsättningen till 1 160 (1 229) Mkr.

– Marknaden för trävaror har fortsatt att utvecklas i positiv riktning under andra kvartalet. Vi ser en betydligt bättre balans i marknaden, framför allt för granvaror. Vi redovisar ett rörelseresultat för andra kvartalet på 67 Mkr vilket är starkt i det här marknadsläget, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

– Vi förväntar oss inte någon markant förstärkning av marknaden kommande månader. Effekterna av Storbritanniens val att lämna EU-samarbetet är svåra att bedöma. England är en av våra största exportmarknader och kortsiktigt skapar det oro och osäkerhet, säger Hannele Arvonen.

Setras dotterföretag inom industriellt träbyggande, Setra Plusshus, såldes och verksamheten gick över till Derome den 1 juni 2016. Setra har bedömt att Plusshus utvecklas bättre tillsammans med en ägare som har trähusbyggnation som huvudfokus och att Setras roll är att vara en strategisk samarbetspartner till trähusbyggande företag.

Under hösten 2015 tog Setra beslutet att avveckla hyvleriverksamheten i Valbo. I juni 2016 undertecknades en överenskommelse med Profura-koncernen om att ta över verksamheten den 1 juli 2016. Köparen avser att driva verksamheten vidare och samtliga anställda erbjuds anställning hos köparen.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick till 3 (96) Mkr. Koncernens finansiella ställning är stark. Nettoskuldsättningsgraden vid periodens utgång uppgick till 18 (26) procent.

Nyckeltal apr-jun (3 mån) jan-jun (6 mån)
2016 2015 2016 2015
Nettoomsättning, Mkr 1 160 1 229 2 188 2 270
Rörelseresultat, Mkr 67 64 76 88
Resultat efter skatt, Mkr 49 46 53 60
Rörelsemarginal, % 5,8 5,2 3,5 3,9
Avkastning på operativt kapital, %, RTM 2,3 7,6
Kassaflöde, Mkr 45 52 3 96

För ytterligare information, kontakta gärna:

Hannele Arvonen, vd och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-618 19 17
Anders Marklund, CFO, telefon 08-705 03 03, mobil 070-284 47 96

Release

Ladda ner bild

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?