2023-07-14

Bokslutskommentar från Setra för det andra kvartalet 2023

Träindustriföretaget Setra redovisar för andra kvartalet 2023 ett rörelseresultat på 10 (564) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 1 368 (1 792) Mkr.

– Marknaden har under kvartal två varit fortsatt utmanande, men de för kvartalet högre priserna har gett en bättre marginal än vad som var fallet i början av året. Lönsamheten påverkas fortsatt negativt av en minskad efterfrågan samt höga kostnader primärt kopplade till råvara, säger Marcus Westdahl, Setras nytillträdde VD.

Högre prisnivåer under kvartal två har till viss del kompenserat de ökade kostnaderna för el, bränsle och råvara. Nuvarande räntenivåer pressar tillbaka nybyggnation och renoveringar på de flesta marknaderna globalt, vilket inte förväntas förbättras i det korta perspektivet. Detta i kombination med höga råvarupriser gör att de operativa utsikterna fortsatt är mycket utmanande.

I samband med Setras årsstämma den 8 maj, avtackades Setras tidigare VD Katarina Levin. Som tidigare informerats har Marcus Westdahl utsetts till ny VD för bolaget.

I april informerades att Pyrocell, Setras samägda bolag med Preem, erhållit hållbarhetscertifiering i enlighet med ISCC, International Sustainability & Carbon Certification. Att pyrolysoljan nu är ISCC-certifierad betyder att det blir möjligt att sälja den på exportmarknader utanför Sverige.

Trä, glas och grönska blir huvudkomponenterna i flerbostadshuset Terrassgården i Lund. Setra informerade i början av juni att bolaget levererar KL-trä och limträ till det unika projektet som byggs av danska Absalon Pension. Området blir det första i Lund där all bebyggelse sker enligt riktlinjer för hållbart byggande och med minsta möjliga klimatpåverkan. Stort fokus finns både på materialvalen och på bland annat energianvändning, innemiljö, fuktskydd och urban biologisk mångfald.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för det andra kvartalet uppgick till 75 (609) Mkr. I maj delade Setra ut 476 Mkr (629 Mkr) till företagets ägare.
 

Nyckeltal* apr-jun (3 mån)   jan-jun (6 mån)  
  2023 2022   2023 2022  
Nettoomsättning, Mkr 1 368 1 792   2 782 3 626  
Rörelseresultat, Mkr 10 564   -54 1 044  
Resultat efter skatt, Mkr 8 446   -41 824  
Rörelsemarginal, % 0,7 31,5   -1,9 28,8  
Avkastning på operativt kapital, %, RTM       5 99  
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr 75 609   -7 617  
             
               

*Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?