2021-10-19

Bokslutskommentar från Setra Q3 2021

Träindustriföretaget Setra redovisar för det tredje kvartalet 2021 ett rörelseresultat på 600 (-3) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 1 565 (840) Mkr.

– Under Q3 ser vi en kulminering av trävarupriserna på en nivå som givit en historiskt hög lönsamhet. Samtidigt har konsumtionen fortsatt på bra nivå, säger Katarina Levin, Setras VD.

Setra redovisar en betydande resultatförbättring på 1 163 Mkr januari t.o.m. september 2021 jämfört med föregående år.

I början av september startade produktionen hos Pyrocell i Gävle  ̶  landets första pyrolysolje-anläggning för biodrivmedel. I den nya och banbrytande fabriken omvandlas sågspån till bioolja. Pyrocell, som ägs gemensamt av Setra och Preem, bildades 2018 utifrån affärsidén att producera bioolja från sågspån.

I juli kommunicerades att Setra investerar i en ny såglinje för klentimmer vid anläggningen i Skinnskatteberg. Investeringen, som kommer att ge stora effektivitetsförbättringar, är ett viktigt steg i Setras anläggningsstrategi och möjliggör en samlad, högeffektiv produktion i säker arbetsmiljö på det klena timmersortimentet i Setras södra råvaruområde.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 571 (-11) Mkr i kvartal tre, och för årets nio första månader 1 009 (392) Mkr. Setras nettokassa uppgick till 530 (230) Mkr vid periodens utgång.

Nyckeltal* jul-sep (3 mån) jan-sep (9 mån)
2021 2020 2021 2020
Nettoomsättning, Mkr 1 565 840 4 278 3 043
Rörelseresultat, Mkr 600 -3 1 219 56
Resultat efter skatt, Mkr 473 -7 958 29
Rörelsemarginal, % 38,3 -0,4 28,5 1,8
Avkastning på operativt kapital, %, RTM 70 -1,8
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr 571 -11 1 009 392

*Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?