2021-04-20

Bokslutskommentar från Setra Q1 2021

Träindustriföretaget Setra redovisar för första kvartalet 2021 ett rörelseresultat på 177 (12) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 1 184 (1 094) Mkr.

Setra redovisar en resultatförbättring på 165 Mkr för det första kvartalet 2021 jämfört med föregående år. Förbättringen förklaras av höga försäljningspriser till följd av en stark marknadsutveckling och positiva valutaeffekter.

­­­- Den goda efterfrågan och starka prisnivå vi sett under första kvartalet, ser ut att bestå även i Q2. Våra medarbetare ska verkligen ha en eloge för det stora ansvaret de tar i vardagen så att vi kan bedriva verksamheten på ett smittsäkert sätt, säger Katarina Levin, Setras VD.

I januari gick Setras första leverans till USA från den nya justerverkshyveln i Hasselfors. Produkterna som levereras till USA är byggreglar. Alla varor är hyvlade och har speciallängder för den amerikanska marknaden, vilket ställer krav på en effektiv produktionskedja och att kundanpassningen börjar redan i skogen.

I slutet av februari kommunicerades att Setra levererar trästommen även till det andra huset som byggs i bostadskvarteret Cederhusen i Hagastaden, Stockholm. Trästommarna tillverkas och packas i Setras fabrik för korslimmat trä och transporteras på två timmar till bygget. För Setras del inleddes leveranserna till hus två i början av mars och pågår i cirka 10 veckor.

Setras strategiska investering i en pyrolysfabrik inne på Kastets industriområde i Gävle fortskrider enligt plan och sedan i mitten av mars pågår monteringen av den banbrytande fabriken som ska förädla sågspån till icke-fossil pyrolysolja. Driftsättning av anläggningen beräknas till kvartal fyra i år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för det första kvartalet uppgick till -85 (30) Mkr. Det negativa kassaflödet beror på ökat rörelsekapital. Den finansiella nettoskulden uppgick till 415 (452) Mkr vid periodens utgång, vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om 25 (32) procent.

Nyckeltal* jan-mars (3 mån)
2021 2020
Nettoomsättning, Mkr 1 184 1 094
Rörelseresultat, Mkr 177 12
Resultat efter skatt, Mkr 137 3
Rörelsemarginal, % 14,9 5,3
Avkastning på operativt kapital, %, RTM 16,6 -3,6
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr -85 30

*Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?