Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

2021-01-21

Bokslutskommentar från Setra Q4 2020

Träindustriföretaget Setra redovisar för 2020 ett rörelseresultat på 117 (8) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 4 131 (4 264) Mkr. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 61 (-87) Mkr och nettoomsättningen till 1 088 (1 002) Mkr.

Setra redovisar en resultatförbättring på 109 Mkr 2020 jämfört med föregående år. Betydligt lägre försäljningspriser i genomsnitt jämfört med 2019 har kompenserats av lägre råvarupriser, positiva valutaeffekter, lägre fasta kostnader och högre leveransvolym. I coronakrisens inledning fattades beslut om minskad juliproduktion medan sågproduktionen i övrigt fortgått normalt och helt utan permitteringar. Covid 19-relaterad sjukfrånvaro har ökat men inte nämnvärt påverkat verksamheten. Marknadsläget har förbättrats väsentligt under årets andra halvår.

­­­- Efterfrågan har varit god på våra marknader under hösten och läget ser ut att bestå i början av 2021. Covid 19-situationen i världen är allvarlig just nu men vi hoppas på en ljusning med tanke på vaccinen, säger Katarina Levin, Setras VD.

I början av november avgick den första större skeppningen med hyvlade varor från Setras sågverk i Hasselfors till Setras distributionslager i England efter det att en strategisk investering i form av en ny justeringshyvel färdigställts.

KL-trä fabriken i Långshyttan utvecklas positivt och avslutar i dagarna sin första stora leverans och det med god feedback från kunden Veidekke som bygger Cederhusen i Stockholm.

Setra träffade i inledningen av fjärde kvartalet avtal angående försäljning av Rolfs såg i Kalix till Stockhult Holding. Stockhult är bland annat ägare till ett sågverk i Glommersträsk och har för avsikt att återuppta verksamheten på platsen. Tillträdet skedde den 11 december 2020.

Kassaflödet från den löpande verksamheten januari t.o.m. december uppgick till 383 (179) Mkr. Ökningen beror främst på minskat rörelsekapital i kombination med rörelsens resultat. Den finansiella nettoskulden uppgick till 301 (403) Mkr vid periodens utgång, vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om 19 (28) procent.

Nyckeltal* okt-dec (3 mån) jan-dec (12 mån)
2020 2019 2020 2019
Nettoomsättning, Mkr 1 088 1002 4 131 4 264
Rörelseresultat, exkl. engångsposter, Mkr** 58 -89 107 24
Rörelseresultat, Mkr 61 -87 117 8
Resultat efter skatt, Mkr 42 -82 71 -10
Rörelsemarginal, exkl. engångsposter, % 5,3 -8,9 2,6 0,6
Avkastning på operativt kapital, %, RTM 6,9 0,5
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr -9 54 383 179

*Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.
**Engångsposter avser avvecklad verksamhet.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Katarina Levin, VD och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-594 92 54
Johanna Gydingsgård, CFO, telefon 08-705 03 03, mobil 072-453 85 41

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?