2016-04-21

Kvartalsrapport januari – mars 2016: Förbättrad marknadssituation

Träindustriföretaget Setra redovisar för första kvartalet 2016 ett rörelseresultat på 9 (24) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 1 028 (1 041) Mkr. 

– Det lägre resultatet jämfört med första kvartalet föregående år förklaras främst av lägre försäljningspriser. Marknaden för trävaror har dock förbättrats något under första kvartalet. Vi ser en betydligt bättre balans för granvaror och en något bättre för furuvaror, även om det i producentledet fortsatt finns mycket furuvaror i lager. Prishöjningar har kunnat genomföras i lokala valutor på flertalet marknader, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

– Till följd av den ansträngda marknadssituationen i höstas beslutade vi att genomföra produktions-begränsningar under fjärde kvartalet. Som en effekt av dessa har vi god kontroll över våra lager och vårt kassaflöde.  När marknadssituationen nu ser lite bättre ut är vi tillbaka till normal produktionstakt, säger Hannele Arvonen.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för första kvartalet uppgick till -42 (44) Mkr. Koncernens finansiella ställning är stark. Nettoskuldsättningsgraden vid periodens utgång uppgick till 21 (24) procent.

Årsstämma i Setra Group AB har hållits idag och stämman beslutade om utdelning med 0,20 kr per aktie för räkenskapsåret 2015, totalt ca 10 Mkr.

Nyckeltal januari-mars
2016 2015
Nettoomsättning, Mkr 1 028  1 041
Rörelseresultat, Mkr 9 24
Resultat efter skatt, Mkr 4 14
Rörelsemarginal, % 0,9 2,3
Avkastning på operativt kapital, %, RTM 2,1 9,6
Kassaflöde, Mkr -42 44

För ytterligare information, kontakta gärna:
Hannele Arvonen, vd och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-618 19 17
Anders Marklund, CFO, telefon 08-705 03 03, mobil 070-284 47 96

Setra redovisar ingen fullständig kvartalsrapport.

Release

Ladda ner bild

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?