2019-07-09

Osäkra marknadsförhållanden påverkar Setras resultat

Träindustriföretaget Setra redovisar för det första halvåret 2019 ett rörelseresultat på 117 (233) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 2 383 (2 359) Mkr. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 35 (141) Mkr och nettoomsättningen till 1 255 (1 229) Mkr.

– Vi redovisar för första halvåret ett rörelseresultat exklusive engångsposter på 135 Mkr, vilket är 98 Mkr sämre än föregående år. Resultatförsämringen är framförallt hänförlig till lägre försäljningspriser i kombination med högre timmerpris. Engångskostnader uppgående till 18 Mkr är kopplat till att vi i mitten av maj sålde vår förädlingsverksamhet i Skutskär till Valbo Trä för att fokusera på segmenten bygg och konstruktion, säger Anders Nordmark, t.f. VD i Setra.

Marknadsförhållandena har gradvis blivit mer utmanande sedan sista kvartalet av 2018. God timmertillgång, framförallt på grantimmer både i Skandinavien och Centrala Europa, i kombination med något svagare tillväxttakt, sätter press på priserna på den europeiska marknaden. Prisnedgången har till viss del kompenserats av valutautvecklingen under första halvåret. Det råder generellt stor osäkerhet kring marknadsutvecklingen för det kommande halvåret.

Setras VD och koncernchef Hannele Arvonen utsågs i början av april till ny vd för Sveaskog och lämnade Setra sista juni. Katarina Levin har utsetts till ny VD och koncernchef för Setra och tillträder vid årsskiftet. Hon kommer närmast från SCA Wood där hon arbetar som marknadsdirektör. Från och med den 1 juli är Anders Nordmark t.f. VD.

Preem och Setra gav i slutet av maj, klartecken till investeringen i den nya anläggningen för produktion av pyrolysolja av sågspån vid Setras sågverk i Gävle, som beräknas vara i drift Q4 2021.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick till 66 (111) Mkr. Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Koncernens finansiella nettoskuld uppgick till 119 (41) Mkr vid periodens utgång vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om 8 (3) procent.

 

  Nyckeltal apr-jun (3 mån)   jan-jun (6 mån)  
  2019 2018   2019 2018
Nettoomsättning, Mkr 1 255 1 229   2 383 2 359
Rörelseresultat, exkl. engångsposter, Mkr 53 141   135 233
Rörelseresultat, Mkr 35 141   117 233
Resultat efter skatt, Mkr 26 111   90 181
Rörelsemarginal, exkl. engångsposter, % 4,2 11,5   5,7 9,9
Avkastning på operativt kapital, %, 12 mån       12,7 21,7
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr 72 81   66 111
                     

 

Setra redovisar ingen fullständig kvartalsrapport.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?