2016-09-14

Avsiktsförklaring gällande försäljning av Vimmerby sågverk

Setra har tecknat en avsiktsförklaring med Bergs Timber AB gällande försäljning av Vimmerby sågverk.

– Setra Vimmerbys integration med Setras övriga produktionsenheter vad gäller råvaruförsörjning och marknadskoncept är inte särskilt hög. Det är därför logiskt att vi prövar andra ägarstrukturer för enheten, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

 

Setra Vimmerby, som är en av träindustriföretaget Setras tolv produktionsenheter, har ett 50-tal medarbetare. Sågverket bedriver produktion av sågade trävaror i Vimmerby kommun och är beläget cirka 40 km från Bergs Timbers anläggning i Mörlunda. Bergs Timber gör bedömningen att ett förvärv skulle medföra potential för synergier inom flera områden.

 

Avsiktsförklaringen mellan Setra och Bergs Timber avser försäljning av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby, där värderingen baseras på bokförda värden och görs på skuldfri basis. Finansieringen av transaktionen avses göras dels genom betalning i nyemitterade av aktier i Bergs Timber, dels genom upptagande av nya krediter. Fördelningen mellan aktier och krediter ska fastställas i de fortsatta förhandlingarna.

 

Parterna är överens om att som ett första steg i den fortsatta processen gemensamt arbeta fram en affärsplan för integration av Setra Vimmerbys sågverksrörelse i Bergs Timbers verksamhet. Affärsplanen blir sedan avgörande för beslut om transaktionen ska fortsätta eller avbrytas. Parterna bedömer att ett sådant beslut ska kunna fattas under fjärde kvartalet 2016.

 

Utöver affärsplanen är försäljningen avhängigt genomförande av ”due diligence”, nödvändiga myndighetsgodkännanden, säkerställd finansiering samt i övrigt sedvanliga villkor.

Avsiktsförklaring gällande försäljning av Vimmerby sågverk

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?