Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

2016-10-18

Fortsatt stabilt marknadsläge

Träindustriföretaget Setra redovisar för perioden januari-september 2016 ett rörelseresultat på 86 (78) Mkr. I resultatet ingår poster av engångskaraktär med 13 (-21) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 3 043 (3 232) Mkr.

– Marknaden för trävaror har utvecklats i positiv riktning under året men vi förväntar oss ingen tydlig förstärkning de kommande månaderna. Vi har sett en bättre balans i marknaden, framför allt för granvaror där ökad export till Kina är en viktig förklaring. En svagare utveckling på de för trävaruexporten viktiga furumarknaderna i Nordafrika och Mellanöstern gör att osäkerheten ökat något, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

Setra tecknade i september en avsiktsförklaring med Bergs Timber avseende försäljning av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby.

Under året har Setras dotterföretag inom industriellt träbyggande, Setra Plusshus, och hyvleriverksamheten i Valbo sålts. Resultatet från försäljningarna tillsammans med en försäkringsersättning avseende brand redovisas som engångsposter och uppgår till 13 Mkr. Föregående år redovisades avvecklingskostnader för hyvleriet i Valbo med 21 Mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari-september uppgick till 195 (274) Mkr. Koncernens finansiella ställning är stark. Koncernens finansiella nettoskuld uppgick till 83 Mkr vid periodens utgång vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om
6 (14) procent.

Nyckeltal jul-sep (3 mån) jan-sep (9 mån)
2016 2015 2016 2015
Nettoomsättning, Mkr 855 962 3 043 3 232
Rörelseresultat, exkl   engångsposter, Mkr 2 11 73 99
Rörelseresultat, Mkr 10 -10 86 78
Resultat efter skatt, Mkr 3 -12 56 48
Rörelsemarginal, exkl   engångsposter, % 0,2 1,1 2,4 3,1
Avkastning på operativt   kapital, %, RTM 3,8 5,4
Kassaflöde, Mkr 192 178 195 274

Release

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?