2020-01-22

Bokslutskommentar från Setra

Träindustriföretaget Setra redovisar för 2019 ett rörelseresultat på 8 (310) Mkr. I resultatet ingår poster av engångskaraktär med -16 (-45) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 4 264 (4 480) Mkr.

Marknadsförhållandena har kraftigt försämrats under 2019 och det ser fortsatt utmanande ut för inledningen av 2020.

– Setra redovisar för det fjärde kvartalet ett negativt rörelseresultat på 87 Mkr. Resultatet är främst hänförlig till lägre försäljningspriser i kombination med lägre produktionsvolym, säger Katarina Levin, Setras nya VD sedan den 2 januari.

Setras strategiska investeringar fortgår enligt plan. Dessa är en KL-träfabrik och en komponentlinje i Långshyttan, en justerverkshyvel i Hasselfors och en anläggning för tillverkning av bioolja i bolaget Pyrocell som samägs med Preem.

Under året har Setra sålt förädlingsverksamheten i Skutskär. Resultatet av försäljningen redovisas som engångspost och uppgår till -16 Mkr. Rolfs sågverk i Kalix har avvecklats under 2019.

Under kvartal fyra genomfördes den årliga miljörevisionen på utvalda enheter med slutsats att Setra uppfyller standardens krav, övriga bindande krav samt uppnår förväntat resultat. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2019 uppgick till 179 (426) Mkr. Den finansiella nettoskulden uppgick till 403 (-121) Mkr vid periodens utgång, vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om 28 (-8) procent.

Mot bakgrund av bolagets finansiella ställning föreslår Styrelsen ingen utdelning till aktieägare.

Nyckeltal* okt-dec (3 mån)   jan-dec (12 mån)  
  2019 2018   2019 2018
Nettoomsättning, Mkr 1 002 1 155   4 264 4 480
Rörelseresultat, exkl. engångsposter, Mkr -89 68   24 355
Rörelseresultat, Mkr -87 23   8 310
Resultat efter skatt, Mkr -82 -1   -10 230
Rörelsemarginal, exkl. engångsposter, % -8,9 5,9   0,6 7,9
Avkastning på operativt kapital, %, 12 mån       0,5 21,6
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr 54 108   179 426
               

Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.
 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?